Napoleon Tiron, Măgura, 1970-1974, Foto credite Eugeniu Lupu