Nobila Artă – expoziția de pictură a artistului Lucian Liciu va avea vernisajul luni, 6 mai de la ora 19.00 la Centrul Artelor Vizuale, Căminul Artei – parter. Curator Mihai Plămădeală.

Supranumit “nobila artă”, boxul ocupă rolul central al noii expoziţii propuse de Lucian Liciu. Titlul speculează diferenţele privind potenţialul semantic al expresiei, cu atât mai mult cu cât bătăile constituite în subiect nu au nimic nobil, ci eventual doar modul în care acestea au fost transpuse în pictură sau desen.

Artistul vede viaţa ca pe o luptă între bine şi rău, între prezent şi trecut, între asupritori şi oprimaţi, între oameni cinstiţi şi hoţi; o luptă cu propriile limite ori cu ale altora, cu inerţia, cu viciile, cu prostia, cu conformismul sau cu legea. O luptă pentru supravieţuire, pentru idei, pentru atingerea unor anumite deziderate sau, pur şi simplu, de dragul luptei. De cele mai multe ori, Lucian Liciu şi-a plasat confruntările în contextul boxului, dar, în unele situaţii, mănuşile au fost lăsate în favoarea bâtelor, loviturile nu au mai fost doar cele permise, iar bătăile au depăşit domeniul sportului, inclusiv pe cele ale fair play-ului.

Cu umor, artistul consideră că aşa cum feţele unora cer sfaturi, ale altora cer pumni. În acest sens şi în aceeaşi linie de subtilitate şi detaşare, Liciu este interesat, la nivel de subtext, de faptul de a da şi de a primi (pumni). Bătaia este privită ca formă de cunoaştere, croşeul, directa şi uppercut-ul, ca privilegii ontologice (toate acestea fiind tratate drept categorii epistemologice), în timp ce bătaia încasată este privită ca proces de receptare.

Ringul, cuşca, strada sau maidanul, altfel spus locurile de desfăşurare legală sau ilegală a bătăilor, simbolizează lumea reală, dominată de dispute asimetrice. Dincolo de sinceritatea şi icon-ismul reprezentărilor, remarc două aspecte importante prin cumulare în economia lecturilor de imagine: prima ar fi izocefalia, iar cea de-a doua faptul că între expresiile învinşilor şi ale învingătorilor nu există diferenţe de atitudine. Toţi sunt o apă şi un pământ; învinsul de acum ar putea fi la fel de bine învingătorul de data viitoare. Cei care au acceptat lupta, deja au pierdut.

Totuşi, mesajul nu este unul pesimist. Privitorul (lucrărilor) va adopta poziţia neutră a spectatorului (din sport sau încăierări), eludând identificarea cu combatanţii. Luptele sunt prezentate în absurdul şi lipsa lor de sens. Amintesc faptul că nu sporturile de contact, cu atât mai puţin nobila artă, sunt cele criticate şi parodiate. Dimpotrivă, acestea sunt tratate cu respect, la modul abstract, atâta timp cât totul se întâmplă după regulile bunului simţ.

Mihai Plămădeală, curator

The Noble Art

Also known as the “noble art”, boxing occupies the central role of the new exhibition proposed by Lucian Liciu. The title speculates the potential semantic differences of this expression, especially since the fights constituted in subjects of the artworks have nothing noble, possibly only in the way they were transposed in painting or drawing.

The artist sees life as a struggle between good and evil, between present and past, between oppressors and oppressed, between honest people and thieves; a struggle with one’s own limits or with others limits, with inertia, vices, stupidity, conformism or law. A fight for survival, for ideas, for achieving certain goals or simply for the sake of fighting. Most often clashes were placed in the context of boxing, but in some cases, the gloves were left for bats, blows were not only the permitted ones, and fights have become other manifestations of sport and not only, including that of fair play.

Humorously, the artist considers that as some faces ask for advice, others look punchable. In this respect and in the same line of subtlety and detachment, Liciu is concerned, at a subtext level, of the giving and receiving (punches). Fight is regarded as a form of knowledge, the hook, the left jab, right cross and the uppercut, like ontological privileges (all of which treated as epistemological categories), while suffered beating is regarded as a process of reception.

The ring, the cage, the street or the greenfield, in other words the legal or illegal fight locations, symbolize the real world, dominated by asymmetric disputes. Beyond the sincerity and the iconic status of the images, I remark two important aspects: the first is the isocephalism, and the second the fact that there are no differences of attitude between the expressions of the losers and the winners. Six of one and half a dozen of the other; the now defeated may be as good a winner next time. Those who have accepted the fight have already lost.

However, the message is not a pessimistic one. The viewer (to the artworks) will adopt the neutral position of the spectator (from sport or combats), avoiding identification with combatants. Fights are presented in their absurdity and lack of meaning. I remind you that not the contact sports, the lesser the noble art, are criticized and parodied. On the contrary, they are treated with respect, in an abstract way, as long as everything happens according to the rules of common sense.

Mihai Plămădeală, curator