RO
Expoziția Land(e)scape, semnată de fotograful Lorand Vakarcs și curatoriată de Olimpia Bera va fi deschisă publicului în perioada 19 ianuarie – 10 februarie 2017 în spațiul galeriei IAGA.
“Proiectul fotografic este reprezentat de o serie de peisaje naturale, rurale, sau care păstrează urmele urbanizării și ale industrializării forțate din vremea comunismului. Aceste peisaje poartă nostalgia unor vremuri îndepărtate, care pentru generația tânără este aproape de nerecunoscut. Peisajul natural este pus față în față cu panorama de-naturată, în care omul prezentului își găsește, practic, adăpostul. Memoria devine sub acest aspect singura formă de relație dintre om și ambient.
Ceea ce se regăsește în peisajul actual românesc este o formă de trecere de la formula mitizată a comuniunii dintre om și natură, la fenomenul evadării dintr-un trecut din care acest om reușește- mai mult sau mai puțin- să se regăsească. Factorul uman este atât oglinda propriului trecut, pe care cu greu îl poate depăși, dar și a unui prezent din a cărui realitate face parte.
Land(e)scape dezbate, într-o manieră narativă, raporturi prestabilite și (auto)impuse, între persistența locului și cea a persoanei, cu accent pe aspectul ecologic al mediului actual românesc. Ne aflăm în fața unui ecosistem în plină transformare, a cărui măsură temporală este dată de mecanismele fizice și psihice de degradare.”(Olimpia Bera)

ENG
The Land(e)scape exhibition, signed by photograph Lorand Vakarcs and curated by Olimpia Bera will be opened to the public between January 19th and February 10th 2017 at IAGA Gallery.

“The photographic project is represented by a series of natural landscapes, rural, or that keep the traces of forced urbanization and industrialization from the communist times. These landscapes carry the nostalgia of faraway times, almost unknown to the young generation. The natural landscape is set face to face with the un-natural panorama, in which the human presence, practically, finds its shelter. In this respect, memory becomes the only form of relationship between man and environment.

What is found in the current Romanian landscape is a form of transition from the mythical formula of communication between man and environment, to the phenomena of escaping from a past in witch this man succeeds – more or less – to find himself again. The human factor is both the mirror of its own past, which he can hardly overcome, but also of a present time from which reality he is a part of.

Land(e)scape debates, in a narrative manner, the pre-established and the (auto)imposed relations, between the persistence of the place and of the person, with emphasis on the ecological aspect of the current Romanian environment. We are facing an ecosystem in full process of transformation, whose temporal measure is given by the physical and mental mechanisms of degradation.” (Olimpia Bera)