(Rosia Montana 360. Exhibition – workshop for the protection, monitoring and revaluation of cultural heritage; for English please scroll down)

Tema evenimentului este cât se poate de actuală: Roșia Montană. Dar altfel, așa cum nu a mai fost văzută. O încercare coerentă de a arăta Roșia Montană așa cum este acum, față de cum a fost și de a arăta cum ar putea să fie, față de cum este. Evenimentul va cuprinde expoziții (foto, video, obiecte de promovare, etc.), material documentar și ateliere interactive.

Un eveniment organizat de Asociația ARA (Arhitectură, Restaurare, Arheologie) și Asociația Alburnus Maior, găzduit de Fundaţia Casa Stork.

Vernisajul expoziției va avea loc marți, 19 noiembrie 2013, ora 19.30, la atelierele lui Frederic Storck și Cecilia Cuțescu-Storck din strada Vasile Alecsandri, nr. 16, sector 1, București. Expoziția va putea fi vizitată până în data de 30 noiembrie 2013.

rm360_a2_24.jpg

EXPOZIȚIA

Desfășurată pe două niveluri (parter și etajul 1), la care se adaugă spațiul exterior, expoziția va prezenta în premieră versiunea Beta a proiectului Roșia Montană 360, expoziția de fotografie Roșia Montană în imagini, proiectul Documentarea patrimoniului de la Roșia Montană, programul Adoptă o casă la Roșia Montană.

 

Roșia Montană 360 este o platformă de internet pentru monitorizarea patrimoniului. Aceasta presupune introducerea pe un suport anume – fotografie  satelitară (ortofotoplan) – a tututor informațiilor existente legate de patrimoniu: fișe pentru fiecare construcție, descrierea zonelor de patrimoniu – arheologice, tehnice miniere istorice, arhitecturale etc, precum și prezentări grafice ale unor elemente de patrimoniu. Roșia Montană 360 se va dezvolta constant și în timp real sub ochii vizitatorilor pe toată durata evenimentului.

 

Roșia Montană în imagini este un proiect de documentare foto-video al cărui scop îl constituie realizarea unui repertoriu al elementelor semnificative ale peisajului cultural minier din zonă. La scopul documentar al proiectului se adaugă acela al creşterii vizibilităţii patrimoniului cultural de la Roşia Montană pentru publicul larg, în sprijinul unei mai bune conştientizări a valorii excepţionale a acestuia.

 

Proiectul are la bază realizarea unui repertoriu fotografic al patrimoniului de către artişti fotografi şi prezentarea acestuia în cadrul unor expoziţii organizate în ţară şi străinatate.

Începând din 2012, rezultatele proiectului  au fost expuse în cadrul festivalului cultural FânFest (Roșia Montană), la Bastionul Croitorilor (Cluj) și la Casa Ion Mincu (București). Cei opt autori ai proiectului sunt: Ștefan Angelescu, Cătălin Chiriloi, Edmond Kreibik, Johannes Kruse, Manfred Mehrer, Radu Sălcudean, Călin Șuteu și Daniel Vrăbioiu.

Documentarea patrimoniului de la Roșia Montană este un program al Asociației ARA prin care a fost documentată deja o parte importantă a patrimoniului arhitectural și tehnic în cursul a șapte Școli de vară, care au loc anual, la Roșia Montană. Rezultatele acestora sunt publicate în seria Roșia Montană. Documente de arhitectură, din care au apărut până acum două volume.

Adoptă o Casă la Roșia Montană este un program de salvare a patrimoniului cultural şi a comunităţii tradiţionale de la Roşia Montană şi din satele învecinate. Programul este iniţiat de Alburnus Maior, asociaţia locală dedicată protejării drepturilor membrilor comunităţii de la Roşia Montană, în parteneriat cu ARA, asociaţie activă în domeniul cercetării, conservării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural în beneficiul comunităţilor şi al societăţii.

Programul stabileşte o conexiune între proprietarii locali ai clădirilor istorice care doresc să trăiască în continuare în zona Roşiei Montane şi persoane sau organizaţii care doresc să contribuie prin donaţii sau voluntariat la protejarea, cunoaştera şi recunoaşterea patrimoniului cultural al zonei. Fac obiectul acestui proiect toate locuinţele miniere vernaculare, bisericile sau edificiile publice din Roşia Montană şi împrejurimi.

 

ATELIERE

Pe durata desfăşurării expoziţiei se vor derula două ateliere dedicate sitului Roşia Montană, care implică studenţi ai facultăţilor de arhitectură (UAUIM Bucureşti) şi electronică şi tehnologia informaţiei (Politehnica Bucureşti) şi continuă două direcţii de studiu şi de acţiune care au ca obiect patrimoniul cultural al sitului – studiul peisajului cultural, abordat de studenţii arhitecţi şi studiul aplicat pentru generarea unui instrument de gestiune informatică a acestui peisaj, preocupare a studenţilor politehnişti. Ambele grupe de studenţi vor lucra în spaţiile oferite de Casa Stork, iar publicul va putea afla de la ei care sunt instrumentele şi obiectivele activităţii lor.

 

EVENIMENTE

Pe parcursul derulării expoziției – atelier vor putea fi vizionate proiecții de filme documentare despre Roșia Montană, proiecții de filme artistice turnate la Roșia Montană, va avea loc o lansare de carte și prezentări ale patrimoniului și proiectelor de salvare a sitului aflate în curs de desfășurare.

 

PROGRAM

19.11 – 19.30 –             Vernisajul expoziției-atelier și lansarea programului Roșia Montană 360

22.11 –                          Proiecții de film docuementar

13.00 –              Vizionare de presă a scurt-metrajului documentar Zidurile. Making of de Mihai Goțiu

16.00 –              Noul El Dorado de Tibor Kocsis

              Roșia Montană un loc la marginea prăpastiei de Fabian Daub

Vâlva Neagră de Yorgos Avgeropoulos

              Mărturii din Roșia Montană de Nicolae Mărgineanu

              Masivul Cetate de Adrian Steclaci

              Patrimoniul Roșiei Montane

23.11 – 16.00 –             Proiecții de film artistic

              Nunta de piatră de Mircea Veroiu și Dan Pița

              Duhul aurului de Mircea Veroiu și Dan Pița

              Flăcări pe comori de Nicolae Mărgineanu

27.11 – 18.00 –             Roșia Montană în patrimoniul UNESCO. Prezintă Ștefan Bâlici și Virgil Apostol

30.11 – 18.00 –             Programul Adoptă o Casă la Roșia Montană – realizări, perspective și modalități de finanțare. Prezintă Ștefan Bâlici și Cristian Neagoe

 

 

Date de contact:

Ștefan Bâlici

Telefon: 0731393333

Email: [email protected]

 

/////

Rosia Montana 360. Exhibition – workshop for the protection, monitoring and revaluation of cultural heritage

The theme of the event is as actual as possible: Rosia Montana! But different, as it has not been seen. A consistent attempt to show Rosia Montana as it is now, compared to what it was and to show how it may be. The event will include exhibitions (photos, videos, promotional items, etc.) documentary material and interactive workshops.

An event organized by ARA (Architecture, Restoration, Archaeology) and Alburnus Maior, hosted by the Stork House Foundation.

The exhibition will be opened Tuesday, November 19th, at 19.30, at the workshops of Frederic Storck and Cecilia Cuţescu-Storck on 16, Vasile Alecsandri Street, Bucharest. The exhibition can be visited until the 30th of November 2013.

THE EXHIBITION

Placed on two levels (ground floor and 1st floor), plus outdoor space, the exhibition will present the first Beta version of the Rosia Montana 360 project, the photo exhibition Rosia Montana in images, the Documentation project of the Rosia Montana heritage, and the program Adopt a house at Rosia Montana.

Rosia Montana 360 is an internet platform designed to monitor the heritage. This involves placing a specific support – satellite photo (ortho) – of all the existing information about heritage: records for each building, description of areas of heritage – archaeological, historical mining techniques, architectural etc., as well as graphical presentations of heritage items. Rosia Montana 360 will constantly evolve in real time under the eyes of visitors during the event.

Rosia Montana in images is a photo documentary project whose aim is to secure a significant repertoire of cultural mining landscape elements in the area. Along with the documenting purpose of the project stands the wish to increase the visibility of the cultural heritage of Rosia Montana to the general public, in order to support a greater awareness of its exceptional value.

The project created a photographic heritage repertoire by numerous photographers and presented exhibitions in Romania and abroad. As of 2012, the project outputs were presented at the cultural festival FânFest, at the Tailor’s Bastion (Cluj) and Ion Mincu House (Bucharest). The eight authors of the project are: Stefan Angelescu, Catalin Chiriloi, Edmond Kreibik, Johannes Kruse, Manfred Mehrer, Radu Salcudean, Calin Şuteu and Daniel Vrabioiu.

Documentation project of the Rosia Montana heritage is a program of the Association ARA which has documented already an important part of the architectural and technical heritage during the seven editions of the summer schools, held annually at Rosia Montana. Their results are published in the series Rosia Montana. Architecture Documents, of which two volumes have appeared so far.

Adopt a house at Rosia Montana is a program that aims to rescue the cultural and traditional heritage of the community of Rosia Montana and neighboring villages. The program is initiated by Alburnus Maior, the local association dedicated to protecting the rights of community members in Rosia Montana, in partnership with ARA, association active in the research, conservation and enhancement of cultural heritage for the benefit of communities and society.

The program establishes a connection between the local owners of historic buildings who wish to continue living in the Rosia Montana and individuals or organizations who wish to contribute through donations or volunteering to protect knowledge and recognition of cultural heritage of the area. This project coveres mining vernacular houses, churches and public buildings in Rosia Montana and surrounding areas.

WORKSHOPS

During the exhibition two workshops will run, dedicated to the Rosia Montana site involving architecture students (UAUIM Bucharest) and electronic and information technology students (Politehnica Bucharest). Two directions of study and action are followed, one dealing with the cultural heritage site – the study of cultural architecture landscape approached by architecture students and the applied study that generates a management tool for this landscape, concern of the polytechinc students. Both groups of students will work in the space provided by the Stork House and the public can learn from them about the tools and their objectives.

 

EVENTS

Within the exhibition – workshop, there will be screenings of documentaries and artistic films shot at Rosia Montana, a book launch and the presentation of heritage rescue projects in progress.

 

Please contact:

 

Ștefan Bâlici

Tel: 0040731393333

Email: [email protected]