Prima gazetă online de unde puteţi afla despre bunatăţile, meşteşugurile, dar şi datinile fiecărei zone tradiţionale.

Cei care produc bunuri tradiţionale pot să adauge gratuit anunţuri pentru ca lumea să afle despre strachinile, blidele, lingurile din lemn, straiele autentice sau despre brânza de burduf, cârnaţii trandafir şi alte bunătăţi ce ei încă le fac.

Iar iubitorii de folclor şi de datini sunt invitaţi să propună obiceiuri pe care lumea largă nu le ştie sau le-a uitat. Toată lumea să ne scrie despre cum se face nunta la ei în sat sau despre ce dansuri şi cântece putem afla doar din zona lor.

Chiar şi la locurile mirifice pe unde drumeţii şi iubitorii de natură îşi caută liniştea ne-am gândit. Sau puteţi găsi pensiunea cu flori pe prispă sau muntele la care făceau stramoşii noştri pelerinaje.

Dar, pentru a afla despre toate acestea, vă invităm să intraţi pe www.traditionalromanesc.ro.

Comunicat de presă în mai multe graiuri româneşti

Muntenesc

Pune-ţi în straiţă “Ghidul celor ce simt româneşte”

Se aduce la cunoştinta publică:

S-a infiinţat “Ghidul celor ce simt româneşte”.

Prima gazetă online de unde puteţi afla despre bunatăţile, meşteşugurile, dar şi datinile fiecărei zone tradiţionale.

Cei care produc bunuri tradiţionale pot să adauge gratuit anunţuri pentru ca lumea să afle despre strachinile, blidele, lingurile din lemn, straiele autentice sau despre brânza de burduf, cârnaţii trandafir şi alte bunătăţi ce ei încă le fac.

Iar iubitorii de folclor şi de datini sunt invitaţi să propună obiceiuri pe care lumea largă nu le ştie sau le-a uitat. Toată lumea să ne scrie despre cum se face nunta la ei în sat sau despre ce dansuri şi cântece putem afla doar din zona lor.

Chiar şi la locurile mirifice pe unde drumeţii şi iubitorii de natură îşi caută liniştea ne-am gândit. Sau puteţi găsi pensiunea cu flori pe prispă sau muntele la care făceau stramoşii noştri pelerinaje.

Dar, pentru a afla despre toate acestea, vă invităm să intraţi pe www.traditionalromanesc.ro.

Mulţumiri,

Echipa Tradiţional Românesc

[email protected]

http://www.facebook.com/traditionalromanesc

tel 0758.105.776

Moroşan

Ai de mine! Zâcem amu, s-audă tăţi oamenii!

S-o arăduit gazetă ce vorbeşte ghe bunătăţuri, meşteşuguri, da şi ghe obdiceiuri din tăte locurile de faină tradiţie.

Tăţi acia care fac blighe, troiţă, cheptare, jube, ţoluri, ciur, cipcă şi alte nelcoşaguri, şi tăţi acia care fac horincă, sâlvaiz, cârnat, călbaşi şi alte minuni şi le pot lăuda la gazeta aiasta. Şi nu-i coasta nimnic.

Tăt la gazeta aiasta cei pricepuţi să dăie de veste despre obdiceaiuri uitate ori pă care nu pre le ştie lumea şi să trimeată cărte despre cum să fac nunţâle, uspaţurile, danţurile, clăcile şi despre horile di pă la ii.

Ne-am gânditu-ne şi la locurile mândre şi nealcoşe cum le-o lăsat Dumnezeu, la care vreu să margă tăţi cei ce li-i drag de natură şi de linişte, aşa cum le-o fo drag şi la cei bătrâni.

Ne-am gânditu-ne şi la găzdoaiele de la căsâle pline de flori, unde oaspeţî să tragă cu tăt dragu înapoi.

Păntru veştile aieste, băgaţî-vă pe www.traditionalromanesc.ro.

S-auzim dă bine,

Echipa Tradiţional Românesc

[email protected]

http://www.facebook.com/traditionalromanesc

tel 0758.105.776

Bănăţean

Să aducie la cunoşcinţă la tot natu:
S-o alcătuit “Ghidul celor ce simt romaneşce”.

I prima gazetă ge unge vă puceţi afla dăspră bunătăţuri, mieşceşuguri dar şi ge dacini dă prân toace părţâli tradiţionale.

Cei care produc bunuri tradiţionale poace să adaoge pă digiaba sciri pentru ca lumea să scie despre blige şi ciniere, linguri dalea dă lemn, dă bucala dă vin, dă brânza din bescă, cârnaţi, sfargă, călbăşaţi şi alte bunătaţuri ce ei încă le fac.

La care i drag folcloru şi dacinili sânt poftiţi să zâcă obicieiuri pră care lumea largă le-o zuitat şi noi să le aduciem amince. Tot natu să ascerne pră hârcie dăspră cum să facie nunta la ei în sat, obicieiuri de la nuntă, cinara bolândă, leuca şi altele, o daspră jocuri şi cânturi populare dă la ei în sat . Despre portul popular şi câte şi mai câte am avea să givănim.

Şi la locurile faine pe unde drumeţii şi iubitorii de natura şi folclor îşi cată liniştea ne-am ghingit. Puteţi găsi casa bătrânească cu concu plin cu flori sau muncili cu izvoare dă apă riecie ca gheaţa la care moşii şi strămoşii noştri or fost dă atâcea ori.

Dapăi pantru a ghicii toace ascea vă poftim pe www.traditionalromanesc.ro.

Mulţămim,

Echipa Tradiţional Românesc

[email protected]

http://www.facebook.com/traditionalromanesc

tel 0758.105.776

Moldovenesc

Sî aduşi la cunoştinţa publicî următoarili:

Azî, s-o înfiinţat “Ghidul şelor ci simt româneşti”.  Prima gazetî di undi puteţi afla dispri bunătăţili, meşteşugurili, dar şî datinili fiecării zoni tradiţionali.

Cii cari produc pâini di casî ori majiun di pruni sau poali-n brâu pot sî adauji pi di jaba anunţuri pentru ca lumea sî afli dispri străchinili, blidili, lingurili di’ liemn, straili autentişi sau dispri brânza di burduf, cârnaţii trandafir şî alti bunătăţi ci ei încî li fac.

Iar iubitorii di folclor şî di datini sunt invitaţi sî propunî obiceiuri pi cari lumea largî nu li ştii ori le-o uitat.

Tătă lumea sî ni scrii dispri cum sî faci nunta la ei în sat sau dispri ci dansuri şî cântişi putem afla din riejiunea lor.

Chiar şî la locurili mirifişi pi undi drumeţii şî iubitorii di naturî îşî căutî liniştea ne-am gândit. Ori puteţi găsi casa bătrâneacî cu muşcati pi prispî sau muntili la cari făşeu strămoşii noştri pelerinaj.

Dar, pientru a afla dispri toati aistea, vă invităm sî intraţi pi www.traditionalromanesc.ro.

Mulţămiri,

Echipa Tradiţional Românesc

[email protected]

http://www.facebook.com/traditionalromanesc

tel 0758.105.776

Ardelenesc

Să aduşe la conoşcinţa poblică:

S-o făcut “Ghidu şelor ce sâmt româneşce”.

Îi prima gazetă une poţi gasî diespre bunătăţurile, mesceşugurile, da’ şî dacinile fiecării zone tradiţonale.

Ăi ce fac bunuri tradiţonale po să pună pă gratis anunţuri pentru ca lumea să şcie diespre străchinile, blidiele, olele, lingurile dă lemn, straiele popolare so diespre chita pă vatră, brânza die burduf, cârnaţî din casă, lictăr (adecă magiun) şî alce bunătăţuri şe încă ei le fac.

Iubitorii dă folclor şî die datini sunt invitaţi să zîcă obişieiuri pă care lumea largă nu le şcie, o le-o uitat. Scrieţî-nie diespre cum să faşe nunta la voi so diespre şe jocori aflăm doar pîn locorile vostre.

Şî la plaiurile mirifice pă undie drumeţî şî iubitorii die natură îş cotă linişcea ne-am gănit. Poteţi găsî pensiunia cu flori pă prispă sau muncele une trăiau moşii noşti şî acu să fac pelerinaje.

Pentru a afla dăspre toate acestea intraţi pe www.traditionalromanesc.ro.

Mulţam fain,

Echipa Tradiţional Românesc

[email protected]

http://www.facebook.com/traditionalromanesc

tel 0758105.776

Oltenesc

S-aduce la cunoştinţa publică:

Se-nfiinţă “Ghidul celor ce simt romaneşte”.

E întâia gazetă de unde puteţi afla despre bunătăţile, meşteşugurile dar şi datinile fiecarei zone tradiţionale.

Ăia de meşteşugesc bunuri tradiţionale poa’ s-adauge pe nimica anunţuri, ca lumea largă să ştie despre străchinile, blidele, lingurile dă lemn, straiele autentice sau despre brânza de burduf, cârnaţii trandafir şi alte bunătăţi pe care ei încă le fac.

Ăia de îndrăgesc folclorul şi datinile sunt invitaţi să-şi dea cu părerea despre obiceiuri pe care lumea largă nu le ştie or le-a uitat. Scrieţi-ne despre cum se face nunta la voi sau depre ce jocuri sunt doar în zona voastră.

Şi la locurile frumoase pe unde călatorii şi iubitorii de natură îşi caută liniştea ne gândirăm. Puteţi afla de conacul cu flori pe prispă sau muntele la care făceau stramoşii noştri plecăciuni.

Caută despre toate astea pe www.traditionalromanesc.ro.

Doamne Ajută,

Echipa Tradiţional Românesc

[email protected]

http://www.facebook.com/traditionalromanesc

tel 0758.105.776