Pandemia COVID-19 a declanșat șocuri sanitare, sociale și economice în toate țările din lume. Este încă dificil de cuantificat impactul social și economic, dar se poate presupune că amploarea repercusiunilor este enormă. Acest lucru este valabil în special pentru industriile culturale și creative care sunt, în general, vulnerabile la schimbările bruște în mediul de afaceri și în comunitate. Perspectiva UNESCO privind impactul economic „Industrii Culturale și Creative în fața COVID 19”, prezentată în iunie 2021, relevă următoarele constatări cu privire la ICC în timp de criză (extras):

  • Industriile culturale și creative care depind cel mai mult de experiențele fizice în locații și situri au suferit cele mai mari pierderi economice în termeni relativi, în multe contexte naționale diferite.
  • Studiile la nivel național raportează în mod constant o scădere generală a valorii adăugate brute a industriilor culturale și creative în 2020;
  • Pierderile de venituri ale industriilor culturale și creative în 2020 au variat între aproximativ 20 și 40 % în diferite țări;
  • Persoanele care desfășoară activități independente au înregistrat niveluri mai ridicate de pierdere a veniturilor și de șomaj decât alte categorii de lucrători din domeniul cultural și creativ.
  • S-au înregistrat rapid pierderi foarte mari de locuri de muncă în ICC, cuprinse între 55% și 13% după manifestarea pandemiei.

Toate aceste date vin să deseneze un proces de redresare dificil și de lungă durată pentru industriile culturale și creative atât pe plan național, cât și global. Mai mult ca oricând, aceste sectoare au nevoie de sprijinul părților interesate în ceea ce privește finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii din sector, menținerea și restabilirea treptată a nivelurilor de ocupare a forței de muncă și consolidarea capacităților pentru a asigura viabilitatea.

Oportunități de dezvoltare a competențelor în sprijinul capacității de inserție profesională și a viabilității industriilor:

Deși nu a fost conceput cu o astfel de argumentare, proiectul Erasmus+ FENICE: Promovarea spiritului antreprenorial și a inovării în industriile culturale și creative prin educație interdisciplinară a venit la momentul potrivit și a reprezentat o propunere bună pentru sprijinirea capacităților industriilor creative în vederea asigurării viabilității în perioada post-criză. Această inițiativă academică are ca scop îmbunătățirea calității și relevanței educației în domeniul afacerilor și al artei pentru ICC. Prin interacțiunile încrucișate a studiilor în afaceri/economie, arte, patrimoniu, IT și media, FENICE va oferi cursuri educaționale și de formare inovatoare care vor contribui la dezvoltarea competențelor în sprijinul performanței și viabilității întreprinderilor și liber profesioniștilor din acest sector, a întreprinderilor mici și mijlocii și chiar a marilor conglomerate multinaționale.

În acest scop, echipa de cercetare FENICE a dezvoltat cu succes 4 programe de curs „Management și antreprenoriat în industriile culturale și creative”. Acestea sunt concepute pentru:

(1) Studenții de la licență și masterat în domeniul afacerilor și al studiilor economice

(2) Studenții de la licență și masterat în domeniul artelor și științelor umaniste (AU)

(3) Cursanții adulți care au absolvit învățământul superior profesional și/sau în domeniul afacerilor și studiilor economice (AE) și care doresc să își îmbunătățească cunoștințele, abilitățile și competențele pentru a urma o carieră în domeniul industriilor culturale și creative (ICC).

(4) Profesioniștii cu experiență în domeniul artelor și al științelor umaniste (AU) care doresc să lucreze pe cont propriu sau să gestioneze echipe creative în cadrul carierei lor.

Într-un sens foarte larg, obiectivul acestor cursuri este de a introduce studenții și cursanții adulți în realitatea întreprinderilor din ICC. Intenția este de a face o prezentare cu multiple fațete despre funcționarea întreprinderilor ICC, adaptată la cunoștințele și experiența anterioară a studenților/elevilor și de a explora aspectele practice și teoretice cu care se confruntă antreprenorii culturali, profesioniștii și factorii de decizie politică.

Toate cele patru cursuri au o structură similară, dar diferă în esența conținutului lor. Fiecare dintre ele se bazează pe 2 unități tematice majore, cu obiective și rezultate specifice de învățare: (1) Înțelegerea spiritului antreprenorial în ICC și (2) Practica antreprenorială: Modelarea unei întreprinderi ICC. Un număr total de 10 subteme sunt distribuite între aceste rubrici.

Planurile de învățământ ale cursurilor sunt concepute ca un program de studiu generic care poate fi adaptat în funcție de nevoile instituțiilor academice și neacademice. Volumul total de lucru al programelor de studii este de 30 de ore și poate fi predat sub formă de învățare la fața locului, online și în regim de mobilitate mixtă, în conformitate cu practicile instituțiilor furnizoare. Cursurile se bazează pe modelul de învățare experiențială (ETL).

Sunteți deja curios? Programele vor fi disponibile în curând pentru toate părțile interesate: în prezent, elaborăm materialele de instruire pentru curs și

pregătim platforma de învățare online unde vor fi stocate cursurile.

Noi oportunități de finanțare:

Programul Europa Creativă al Uniunii Europene investește în acțiuni care consolidează diversitatea culturală și răspund nevoilor și provocărilor sectoarelor culturale și creative. Programul Europa Creativă 2021 – 2027 (CREA) are un buget de 2,44 miliarde de euro (mai mult decât dublu față de perioada anterioară 2014 – 2020) și următoarele obiective:

  • Salvgardarea, dezvoltarea și promovarea diversității și patrimoniului cultural și lingvistic european;
  • Creșterea competitivității și potențialului economic al sectoarelor culturale și creative, în special al sectorului audiovizual.

Programul oferă oportunități de finanțare în cadrul a 3 componente:

  • Componenta CULTURĂ sprijină o gamă largă de sectoare culturale și creative, inclusiv, printre altele: arhitectura, patrimoniul cultural, designul, literatura și editarea, muzica, artele spectacolului. Componenta Cultura încurajează cooperarea și schimburile între organizațiile culturale și artiștii din Europa și din afara acesteia.
  • Componenta MEDIA sprijină industria cinematografică și audiovizuală din Europa în vederea dezvoltării, distribuirii și promovării operelor europene, ținând cont de mediul digital actual.

 

  • Componenta TRANSSECTORIALĂ are ca scop consolidarea colaborării între diferite sectoare culturale și creative, pentru a le ajuta să abordeze provocările comune cu care se confruntă și să găsească soluții noi și inovatoare. Acest lucru se realizează, de exemplu, prin intermediul cooperării în materie de politici, al serviciilor oferite de birourile Europa Creativă și al Laboratorului de Inovare Creativă.

În prezent, Programul CREA 2021 2027 oferă o serie de oportunități de finanțare, printre care:

Apel

Tip de acțiune/obiective

termen limită

 

PLATFORME EUROPENE PENTRU PROMOVAREA ARTIȘTILOR EMERGENȚI

Această acțiune va sprijini proiecte care au ca scop creșterea vizibilității și circulația artiștilor europeni emergenți și a lucrărilor acestora în afara granițelor lor, în Europa și în afara ei. De asemenea, se urmărește creșterea accesului și a participării la evenimente și activități culturale, precum și implicarea și dezvoltarea publicului. Astfel de proiecte sunt, de asemenea, concepute pentru a contribui la punerea în aplicare a priorităților politice ale UE în domeniul culturii. În acest sens, circulația artiștilor și a operelor poate contribui la activarea unor spații publice culturale noi și/sau mai durabile.

29 septembrie 2021 17:00:00, ora Bruxelles

DEZVOLTAREA AUDIENȚEI ȘI EDUCAȚIA CINEMATOGRAFICĂ (CREA-MEDIA-2021-AUDFILMEDU)

Rezultate estimate:

·      Stimularea interesului și dezvoltarea cunoștințelor publicului despre filmele europene și operele audiovizuale, inclusiv programe specifice privind patrimoniul cinematografic

·      Consolidarea cooperării paneuropene pentru proiecte inovatoare de dezvoltare a publicului și de educație cinematografică, în special prin utilizarea noilor instrumente digitale.

·      Creșterea impactului paneuropean și a audienței

·      Dezvoltarea de proiecte de educație cinematografică în teritoriile europene și non-europene

Se va acorda o atenție deosebită cererilor care prezintă strategii adecvate pentru a asigura o industrie mai durabilă și mai respectuoasă cu mediul înconjurător și pentru a asigura echilibrul între sexe, incluziunea, diversitatea și reprezentativitatea.

5 octombrie 2021 17:00:00, ora Bruxelles

Circulația operelor literare europene (CREA-CULT-2021-LIT)

 

 

Obiective

Această acțiune va sprijini proiecte care vor traduce, publica, distribui și promova opere de ficțiune.

Teme și priorități (domeniul de aplicare)

Proiectele selectate vor contribui la următoarele obiective:

·         consolidarea circulației transnaționale și a diversității operelor literare europene, în special prin încurajarea traducerilor din limbi mai puțin utilizate în engleză, germană, franceză, spaniolă (castiliană) și italiană

·         audiențe noi pentru operele literare europene în UE și în afara acesteia

·         consolidarea competitivității sectorului cărții prin încurajarea cooperării în cadrul lanțului valoric al cărții.

30 septembrie 2021 17:00:00, ora Bruxelles

Laboratorul de inovare (CREA-CROSS-2021-INNOVLAB)

Laboratorul de inovare creativă va stimula actorii din diferite sectoare culturale și creative să conceapă și să testeze soluții digitale inovatoare cu un potențial impact pozitiv pe termen lung asupra mai multor sectoare culturale și creative. Laboratorul facilitează crearea de soluții inovatoare (de exemplu, instrumente, modele și metodologii) care pot fi aplicate în sectorul audiovizual și în cel puțin un alt sector creativ și/sau cultural. Soluțiile ar trebui să fie ușor de reprodus și să aibă un potențial de pătrundere pe piață. Din motive de claritate, proiectul nu trebuie neapărat să fie aplicabil imediat în sectorul audiovizual, ci ușor de reprodus în acest sector.

5 octombrie 2021 17:00:00, ora Bruxelles

Proiecte de cooperare europeană la scară mică (CREA-CULT-2021-COOP-1)

 

Proiecte de cooperare europeană la scară medie (CREA-CULT-2021-COOP-2)

 

Proiecte de cooperare europeană la scară mare (CREA-CULT-2021-COOP)

Această acțiune va sprijini proiectele care implică o mare diversitate de actori activi în diferite sectoare culturale și creative, pentru a desfășura un spectru larg de activități și inițiative. Acțiunea este ancorată în cadrul politic al componentei Cultură a programului Europa Creativă și în aspectele sale transversale (incluziune, reducerea impactului asupra mediului și egalitatea de gen). Proiectele de cooperare europeană au, de asemenea, rolul de a contribui la punerea în aplicare a inițiativelor politice emergente ale UE, cum ar fi Noul Bauhaus european.

Proiectele de cooperare europeană sunt deschise tuturor sectoarelor culturale și creative. Cu toate acestea, având în vedere că această acțiune vizează urmărirea obiectivelor componentei CULTURA a programului, proiectele care implică exclusiv organizații din sectorul audiovizual și proiectele cu un conținut exclusiv audiovizual nu sunt vizate pentru finanțare în cadrul acesteia.

Se va acorda sprijin proiectelor de cooperare care contribuie la următoarele obiective:

·         Obiectivul 1 – Creația și circulația transnațională: consolidarea creației și circulației transnaționale a operelor și artiștilor europeni;

·         Obiectivul 2 – Inovare: consolidarea capacității sectoarelor culturale și creative europene de a stimula talentele, de a inova, de a prospera și de a genera locuri de muncă și creștere economică.

07 septembrie 2021 17:00:00, ora Bruxelles

Rețele și operatori europeni de VOD (CREA-MEDIA-2021-VODNET)

Obiectiv:

Obiectivul acțiunii este de a dezvolta colaborarea transfrontalieră între serviciile VOD europene existente.

Rezultate estimate:

·         Consolidarea colaborării transfrontaliere între platformele europene de video la cerere (VOD) prin activități comune/colaborative pentru a crește audiența online a conținutului audiovizual european;

·         Consolidarea atractivității platformelor europene eligibile de video la cerere (VOD) pentru audiențele transfrontaliere și pentru consumul online la scară mai largă;

·         Îmbunătățirea circulației digitale și consumului de conținut european prin creșterea vizibilității, a capacității de descoperire și a importanței acestuia;

·         Dezvoltarea de noi modele de afaceri și realizarea de economii transfrontaliere de anvergură și de scară.

5 octombrie 2021 17:00:00, ora Bruxelles

Co-dezvoltare europeană (CREA-MEDIA-2021-CODEV)

 

Obiectiv:

Obiectivul sprijinului pentru co-dezvoltarea europeană este de a sprijini cooperarea între companiile de producție europene care dezvoltă opere cu un puternic potențial de audiență internațională.

Rezultate estimate

·         Creșterea colaborării în etapa de dezvoltare între companiile de producție europene din diferite țări și de pe diferite piețe și, în consecință, creșterea numărului de coproducții.

·         Creșterea calității, a fezabilității, a potențialului transfrontalier și a valorii de piață a proiectelor selectate.

·         O poziție mai puternică pe piețele europene și internaționale pentru companiile selectate în cadrul co-dezvoltării europene.

17 noiembrie 2021 17:00:00, ora Bruxelles