Model Alena Orlovskaya
Andrey Stanko
Kharkiv, July 2011
Photographer Sergey Popoff