Hiding in Plain Sight

Biju Gallery

Vernisaj: Sâmbătă, 10.06.2023 ora 18:00

10.06. – 31.07.2023

Artiști: Norbert Filep, Mathias Bar, Dragoș Bădiță, Dan Beudean, Ada Muntean, Sasha Bandi, Călin Dumitrașcu

Curator: Ada Muntean

Hiding in Plain Sight este un proiect expozițional de grup ce cuprinde o serie de viziuni artistice particulare în ce privește construcția și deconstrucția realității. Fiecare dintre ele ascunde la vedere elemente și aspecte subtile atât formal, cât și conceptual, a decriptării unui univers personal ce pornește dintr-un cotidian previzibil și îl reimaginează în variante distincte, expresive.

Kafka afirma despre arta lui Picasso: „În oglinda distorsionată a artei, realitatea apare nedistorsionată”. Astfel, o lucrare de artă are capacitatea de a reconfigura din punct de vedere formal realitatea, păstrându-i însă esența și autenticitatea, având ca miză captarea unui adevăr relativ și poate mai puțin a unuia absolut. Proiectul Hiding in Plain Sight poate fi privit ca un joc al camuflajului între idee și formă, vizibil/invizibil, claritate/ambiguitate, relativ/absolut.

Imaginea plastică creează un fir roșu de citire a unor fragmente de real pe care artistul le selectează și sintetizează într-un demers în esență autoreferențial. „Cred că arta este o obsesie pentru viață”, mărturisea Francis Bacon, „și la urma urmei, cea mai mare obsesie pe care o avem este pentru noi înșine.”  Demersul fiecărui artist în parte dezvăluie o configurare metaforică a unui autoportret indirect, dar poate mai mult decât atât, devine o mărturie a unei realități trăite și simțite particular. Compoziția unei lucrări poate „ascunde” elemente la vedere, la fel cum realitatea „ascunde”  pentru un ochi deschis spre receptare – aspecte și detalii neobișnuite, prețioase, cu potențial de a fi explorate plastic.

Hiding in Plain Sight devine o metaforă și pentru poziția artei contemporane în contextul unei realități complexe actuale, dar și a procesului artistic per se în configurarea unor lucrări bazate pe experimente ce vizează subtilitate estetică și conceptuală.

Ada Muntean

Parteneri media: Empower Artists, Modernism.Ro, Propagarta

Hiding in Plain Sight

Biju Gallery

Opening: Saturday, 10.06.2023,18:00 p.m.

10.06. – 31.07.2023

Artists: Norbert Filep, Mathias Bar, Dragoș Bădiță, Dan Beudean, Ada Muntean, Sasha Bandi, Călin Dumitrașcu

Curator: Ada Muntean

Hiding in Plain Sight is a group exhibition composed of a series of distinct artistic visions regarding the construction and deconstruction of reality. Each one both hides and reveals through shape and concept, subtle aspects and elements that decrypt a personal universe starting from a predictable ordinary and reimagines it in distinct, expressive alternatives.

Kafka commented on Picasso’s work: “Through the distorted mirror of art, reality appears undistorted.” Thus, a work of art has the capacity to plastically reconfigure reality, while keeping its essence and authenticity, in its aim to capture a rather relative truth. The project Hiding in Plain Sight can be seen as a game of camouflage between shape and idea, visible and invisible, clarity and ambiguity, relativity and absolute.

The artistic image creates a red thread for reading fragments of reality that the artist selects and synthesizes through an essentially self-referential approach. “I believe that art is an obsession for life” confessed Francis Bacon “and after all, the greatest obsession we have is for ourselves.”

The approach of each artist reveals the metaphorical configuration of an indirect self-portrait and, more than that, becomes the testimony of reality as lived and felt individually. A composition can “hide” elements in plain sight, just as reality “hides” unusual and precious aspects and details for an eye open to receiving, with the potential to be explored artistically.

Hiding in Plain Sight also becomes a metaphor for the position of contemporary art within the present complex reality, and of the artistic process’ place in configuring pieces based on experiences that involve aesthetic and conceptual subtlety.

Ada Muntean

Media partners: Empower Artists, Modernism.Ro, Propagarta