Ion Bitzan, Richard Demarco, Paul Neagu, Peter Jacobi, Ritzi Jacobi in Edinburgh, 1969, Foto Demarco Gallery, Foto archive Peter Jacobi