Galeria EPREUVE D’ARTISTE din Antwerp/ Belgia găzduieşte în perioada 16 septembrie – 2 octombrie 2016 expoziţie de grafică românească Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte. Vernisajul expoziţiei va avea loc vineri, 16 septembrie, ora 20.00. Galeria Epreuve d’Artiste este deschisă sâmbătă şi duminică, de la ora 14.00 la 18.00 şi în timpul săptămânii, pe bază de rezervare.

http://www.epreuvedartiste.be/exhibitions/old-ageless-youth-deathless-life/

Curator: Silvia Suciu

 Proiectul expoziţional Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte se referă la vârstele vieţii şi la modul în care acestea sunt percepute de noi. Unici şi universali, singuri şi împreună, tineri şi bătrâni, trăim în fiecare zi mii de momente fără să ştim dacă acestea ne aparţin nouă sau altora. Ca fiinţe, împărtăşim sentimente şi trăiri, emoţii şi clipe de dedicare. Pentru creator, acestea devin operă de artă, fiind percepute în mod diferit de către public. Opera de artă devine testament, iar creaţia îi aduce tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte. Curator: Silvia Suciu

 

Au fost invitaţi să se alăture acestui proiect unsprezece artişti români, aparţinând diferitelor generaţii: Aurel Bulacu (n. 1947), Câmpean Tudor (n. 1983), Răzvan Caratănase (n. 1985), Răzvan Dragoş (n. 1992), Emilia Kiss (n. 1962), Rada Niţă (n. 1989), Dragoş Pătraşcu (n. 1956), Ovidiu Petca (n. 1958), Florin Stoiciu (n. 1965), Elena Surdu Stănescu (n. 1942), Constantin Udroiu (n. 1930 – d. 2014).

 

“Nu există sfârşit şi început. Există doar pasiunea nelimitată pentru viaţă!” Aceste cuvinte ale lui Federico Fellini se potrivesc perfect cu grafica realizată de Aurel Bulacu, unde percepem regretul melancolic pentru iubiri secrete şi pierdute; întâlnim zâmbetul binevoitor al artistului amintindu-şi de zilele însorite petrecute pe malul mării, înconjurat de prieteni gălăgioşi şi veseli şi de modele apetisante.  Un artist care nu precupeţeşte nici o secundă pentru a crea: în atelierul său situat pe strada Eforie din Bucureşti, ascultând muzică la radioul său vechi, împărţind o sticlă de vin cu un prieten-doi, Bulacu desenează visând la vreo insulă exotică populată de femei frumoase, cu pielea marmorată. În faţa colii de hârtie, el devine puternic şi purificat, lipsit de vini şi de păcate, de teama de viitor, umil în faţa unicităţii misiunii sale.

 Bulacu_aure_Galapagos_islands_fernandina

Grafica lui Tudor Câmpean trădează forţa unui artist tânăr care foloseşte tehnici tradiţionale pentru a exprima viziunea sa asupra unei lumi noi. Încăperi, uşi, ferestre, turnuri, rafturi, un scaun, un pat… – toate aceste elemente formează geometria unui spaţiu domestic cu care artistul se joacă în felul său. El este stăpânul acestui spaţiu pe care ne face să-l descoperim, un spaţiu care se adaptează celor care-l animă. Poetica acestui spaţiu este redată în alb-negru: negrul are adâncime, iar albul aduce lumina. Fire curioasă, Tudor înţelege lumea aşa cum este şi o reconstruieşte după propria sa înţelegere, în lumini şi umbre. Personajul principal al acestui univers este omul. Între acesta şi spaţiul pe care îl populează se creează o relaţie magică: omul dă formă spaţiului, iar spaţiul transformă fiinţa umană. Unul fără celălalt nu există. Spaţiul devine cuib de visare, adăpost pentru imaginaţie. Iar omul devine stăpânul acestui univers.

 Tudor_Campean_Wide_Awake

În xilogravurie sale, Răzvan Caratănase (cunoscut printre prieteni drept Zuzu) recreează o lume în care elementele arhitecturale sunt folosite pentru a scoate în evidenţă frumuseţea şi măreţia omului. În lucrările sale, între corp şi arhitectură se creează o relaţie, un fel de “dans”, un echilibru care face ca aceste două elemente să se împletească, să se exploreze, şi să se influenţeze unul pe celălalt. Elementul uman dă sens spaţiului, ambele elemente ajungând să comunice într-un dialog bidirecţionat, iar acest dialog se dezvoltă pe multiple niveluri: fizic, emoţional şi spiritual.

 caratanase_razvan_incertitudini

În seria de acvaforte Artes Mechanicae (2015), Răzvan Dragoş pleacă de la ideea de îmbinare a tradiţionalului cu modernul: elemente moderne sunt tratate prin apelul la tehnici tradiţionale, creând o relaţie între forma de bază a elementului şi imaginea sa finală. Iar tehnica pe care o foloseşte se mulează perfect pe formele şi detaliile maşinilor sofisticate pe care le plăsmuieşte.

 Dragos_Razvan_Artes_machanicae

Emilia Kiss este o artistă sensibilă care apelează la artă pentru a-şi exprima sentimentele şi a le împărtăşi celorlalţi. Ce înseamnă Potirul (2016)? Poate este adevărul pe care îl căutăm, poate e simbolul fertilităţii şi al fericirii, poate un boboc în floare, sau, poate, jumătatea plină şi jumătatea goală a paharului… Un personaj feminin atinge potirul cu mâna dreaptă, printr-un gest de ofrandă, de împărţire a bucuriei, de împărtăşire a energiei pozitive. Personajul poartă un văl diafan, sugerând faptul că corpul nu este un obiect care poate fi îmbrăcat sau dezbrăcat, ci un spaţiu care poate fi încorporat sau animat.

 Kiss_emilia_cup

Rada Niţă este o povestitoare autohtonaă care apelează la vizual pentru a oscila între trecut şi viitor şi a fixa momentul prezent. “Prin lucrările mele îmi exprim interesul şi fascinaţia pentru mitologia şi folclorul românesc şi slav, pentru obiceiuri şi credinţe păgâne. Se pot observa influenţele definitorii provenite din arta medievală şi din manuscrise. Jocul dintre aceste lumi formulează un bestiar subiectiv şi personal. În acest fel, examinez modul în care obiceiurile şi credinţele populare se integrează în arta contemporană.“ (Rada Niţă)

 

În seria de linogravuri Melancolia istoriei (1987-1988) Dragoş Pătraşcu vorbeşte despre trecut ca element definitoriu pentru înţelegerea oricărei culturi. Istoria are memorie, iar amintirile sunt momente care marchează culturile şi grupurile de indivizi, sunt colecţii de imagini mentale iscate din impresiile simţurilor şi extinse în timp.

 Patrascu Dragos_The Melancholy of History

Ovidiu Petca este unul dintre primii artişti care au folosit tehnica digitală. Seria sa Muzică de pian pentru patru mâini (2016) accentuează ideea realităţii care, înainte de a fi figurativă, este abstractă. În lucrările sale, realitatea capătă contururi și nuanțe noi, personalizate, care apar ca niște valori în sine; imaginea trece de la accidental la absolut, de la concret la abstract, de la obiect la geometria obiectului. Lucrările sale exprimă stări, transformă formele preluate din natură şi revelează o armonie secretă prin vibraţia culorilor şi mişcarea formelor. Muzică de pian pentru patru mâini transferă privitorul în lumea fascinantă şi glacială a muzicii lui Henrik Strindberg.

 Petca_ovidiu_Piano music for 4 hands 3 (1)

Grafica lui Florin Stoiciu este populată de personaje feminine, generatoare de impresii care sintetizează dragostea – încântarea văzului, voluptatea atingerii, beţia gândului după posesie. Şarmul feminin a jucat dintotdeauna, în istorie şi în moravuri, un rol care formează un contrast desăvârşit cu atributul capital al bărbatului, care este puterea, forţa. Pentru a reda corpul feminin, artistul se transformă în Mască, pândind mişcarea şi devenirea graţiei feminine. “Noi suntem o Mască? Masca se află în noi, Masca ne înghite, Masca este pretutindeni! Masca se pune, Masca se lipeşte, Masca se încorporează, Masca se pliază, Masca ne înconjoară! Masca apare, Masca dispare, Masca devine, Masca se interpune! Masca se deschide, masca se închide!“  (Florin Stoiciu)

 Stoiciu_florin_Mask

Elena Surdu Stănescu trăieşte în iubire! A trăi iubire înseamnă a te păstra mereu un spirit liber şi independent, deschis la toate provocările pe care lumea ţi le aduce. În seria Cupluri înlănţuite (2016) Elenea Surdu Stănescu creează un edificiu al iubirii; materialul folosit de sculptor se modelează sub mâinile dibace ale meşteşugarului şi de fiecare dată reuşeşte să transmită ceva din trăirea acestuia. Dorinţa de frumos şi prefecţiune este o aspiraţie, o dorinţă şi o responsabilitate!

 surdu_stanescu_elena_loving_couple

Constantin Udroiu: Fără a avea un scop exact, arta este un postulat iluzoriu. Metafora se substituie concretului pentru a pune ordine în abstract. Prin artă, lumea concretă se reflectă instantaneu.

 udroiu_constantin_sibilla

CONTACT:

Epreuve d’Artiste Gallery

Oudekerkstraat 64 | 2018 Antwerpen | Belgium | 0032-0477234095| http://www.epreuvedartiste.be/

 

 EN

 

EPREUVE D’ARTISTE Gallery in Antwerp/ Belgium will host the Romanian graphic exhibition Old Ageless Youth & Deathless Life. The opening is on Friday, the 16th of September, at 20.00. The exhibition is open from 16th of September until the 2nd of October 2016. The gallery is open Saturday and Sunday, from 14.00 to 18.00 and during the week, by appointment (03 2386858).

 

The project Old Ageless Youth & Deathless Life speaks about life’s ages and the way we pass through them. Unique and universal, alone and together, young and old, the humans are living every day thousands of moments without knowing if they belong to them or to the others. As humans, we share sentiments and sensations, feelings and emotions, willing and dedication. For a creator, all those sentiments and feelings become artwork; they are shared to the others and differently perceived by the public. For an artist, the artwork becomes a will, and his creation brings to him Old Ageless Youth & Deathless Life. Curator: Silvia Suciu

 

Eleven Romanian artists belonging to different generations have been invited to join this project: Aurel Bulacu (b. 1947), Câmpean Tudor (b. 1983), Răzvan Caratănase (n. 1985), Răzvan Dragoş (b. 1992), Emilia Kiss (b. 1962), Rada Niţă (b. 1989), Dragoş Pătraşcu (b. 1956), Ovidiu Petca (b. 1958), Florin Stoiciu (b. 1965), Elena Surdu Stănescu (b. 1942), Constantin Udroiu (b. 1930 – d. 2014).

 

“There is no end, no beginning. There is only the unlimited passion for life!” This Federico Fellini’s quote matches perfectly with Aurel Bulacu’s graphics, in which we guess a melancholic regret for lost and secret lovers, the gentle smile of the artist remembering those shiny happy days at the seaside, surrounded by his joyfull friends and models. This artist is never wasting a moment to create: in his lightly studio situated on Ephorie street in Bucharest, always listening to music on an old radio or to his favorite CDs, with one or two friends chatting in front of a glass of wine, he stands at his desk, drawing and dreaming to some exotic islands with beautifully marbled skin women. In front of the paper, he becomes purified and powerful, without sins and guilt, without fear for the future, humble before the uniqueness of his sacred mission.

 

Tudor Câmpean’s graphics reveal the force of a young artist using traditional techniques to express the vision of a new world. Rooms, doors, windows, towers, shelves, a chair, a bed… – they form the geometry of a domestic space with which the artist plays in his own way. He is the master of the space he makes us discover; and this space adapts to its inhabitants. The poetic of this space is revealed in black and white: black has depth and white brings light. A curious nature, Tudor takes the world the way it is and rebuilds it after his own perception, in shadows and lightening. But the main character of this universe is the human being. There is always a magical relationship between the human being and the space: the human shapes the space and the space transforms the human. We cannot conceive them one without the other. The space becomes a nest of dreaming, a shelter for imagination. And the human being is the master of this universe.

 

Răzvan Caratănase (called by his friends Zuzu) creates through his woodcuts a world where the architectural elements are used in order to reveal the beauty and the grandeur of the body. There is a relation between architecture and human in his works: he imagines a sort of “dance”, a balance that makes these two elements interplay, explore, meet and influence one another. The human interacts and gives sense to the space; both space and human communicate in a two-way dialogue. As a whole, in his artworks we can perceive a sort of dialogue developed on multiple levels: physically, emotionally and spiritually.

 

Răzvan Dragoş’ series of etching – Artes Mechanicae (2015) – is based on the idea of combining modern with traditional: modern elements are treated through a traditional technique, creating a relationship between the basics of the element and its complete shape. The technique he is using is matching perfectly with the shapes and details of the sophisticated machines he is creating.

 

Emilia Kiss is a sensitive artist who appeals to art in order to express her inner feelings and to share them with others. And what is The Cup (2016) she depicts? It can lead us at the idea of the truth we are looking for, a symbol for fertility and happiness, a blossoming flower, it can be full or empty… A feminine character is touching the cup by her right hand, in a gesture of giving, of bringing happiness to others, of sharing her contentment and positive energy. She wears a translucent veil, suggesting that the body is not an object to reveal or unveil, but a space to be incorporated and animated.

 

Rada Niţă is a magic story teller wondering between the past and the future and finding the appropriate way to represent the present moment. “My works reflect to a large extent my deep interest in both Romanian and Slavic folklore and mythology, customs and peasant beliefs. Definite influences from Medieval art and old manuscripts can also be noticed. The interplay of cultural worlds shapes a very personal, subjective bestiary. In this manner I examine the ways in which folk beliefs and customs still resonate with contemporary art.” (Rada Niţă)

 

In the series of linocuts The Melancholy of History (1987-1988), Dragoş Pătraşcu is speaking about the past, as something that prefigures understanding in almost every culture. History has memory and memories are moments that mark cultures and groups of individuals, they are a collection of mental images drawn from sense impressions and extended in time.

 

Ovidiu Petca is one of the first artists to have used the digital medium in his works. The series Piano music for four hands (2016) emphasizes the idea of the reality that, before being figurative, is abstract. For Ovidiu Petca reality embodies new shapes and senses, being personalized; the image is built from accidental to absolute, from the object to its geometry. His works express feelings, transform the shapes from the nature and reveal a secret harmony through the colors’ vibration and the forms’ movement. Piano music for four hands transfers the viewer in the fascinating and glacial world of Henrik Strindberg’s music.

 

Florin Stoiciu’s graphic work is populated by feminine characters, as images synthesizing love: the charm of the view, the lust of touch, the thought’s drunkenness after the moment of possession. Through centuries, the feminine charm has always played an important part, contrasting with the main masculine attribute – force and power. In order to depict the suave movement and grace of feminine body, the artist becomes Mask: Are we the MASK? The Mask is inside of us, the Mask overtakes us, the Mask is allover! The Mask is setting, the Mask is sticking, the Mask is embedded, the mask folds, the Mask is surrounding us! The Mask appears, the Mask disappears, the Mask is becoming, and the Mask is interposing! The Mask is opening, the Mask is closing! (Florin Stoiciu)

 

Elenei Surdu Stănescu is living in love! In order to live in love you have to keep your soul always young and independent, open to all the challenges that life can bring. In her series Loving couples (2016), Elenea Surdu Stănescu creates an edifice for love; the material is shaped by the skilled hands of the sculptor and to transmit her sentiments. Her wish for beauty and perfection becomes an aspiration, a desire and a responsibility!

 

Constantin Udroiu: Without a real purpose, art is an illusory postulate. The metaphor is substitute by the concrete to put order in the abstract. The reality is instantly mirrored through art. 

 

CONTACT:

Epreuve d’Artiste Gallery

Oudekerkstraat 64 | 2018 Antwerp | Belgium | 0032-0477234095| http://www.epreuvedartiste.be/