FILIALA DIN ARAD A UNIUNII ARTISTILOR PLASTICI DIN ROMANIA
B-dul Revoluţiei, Nr. 90, Tel/Fax +40 257/281 971-Galeria Delta/Str. Mihai Eminescu, Nr 2, Tel:+40 257/281 371

INV RO

Expoziţia Internaţională Cărămida de Hârtie – Arad 25 Octombrie 2014

Organizatori :
Asociaţia “Filiala din Arad a Uniunii Artiştilor Plastici”
Primaria Municipiului Arad
Consiliul Local Municipal Arad
Acest proiect expoziţional propune noi moduri de percepţie în utilizarea hârtiei
printr-o diversitate de tehnici. Aduce în atenţie hârtia ca segment bine definit care s-a
impus ca mediu permisiv de exprimare cu valenţe estetice proprii.
În urma organizării evenimentului se doreşte crearea unei colecţii şi tipărirea unui
catalog prin care se actualizează acest fenomen artistic contemporan.

Scopul proiectului:
Expoziţia Cărămida de hârtie propune şi promovează performanţa demersului
artistic, încurajează gestul experimental şi inovaţia, dorind să creeze o platformă
comună şi o tradiţie în prezentarea artei contemporane pe hârtie, pentru artiştii din toată
lumea. Titlul propune un exercitiu de imaginaţie şi de asociere a diferitelor tehnici.

Condiţii de participare:
1. Se adresează artiştilor din ţară şi din afara ţării.
2. Tehnici/suport: tehnici neconvenţionale şi tehnici traditionale, care au ca material de
lucru sau ca suport hârtia, indiferent de stil sau tipul de hârtie(se acceptă lucrări pe orice tip de hârtie; pictură, grafică, desen, colaj,
frotaj, gravură experimentala, etc).
3. Tema este liberă.
4. Dimensiunile admise: maxim 21/30 cm (A4)
5. Artiştii sunt invitaţi să participe cu maxim 4 lucrari.
6. Lucrările vor fi neînrămate, nu vor avea passepartout sau alte forme de încadrare.
7. Lucrările vor fi semnate şi datate de catre autor. Fişa de participare (înscriere) va
cuprinde: titlul, tehnica, dimensiunea, anul executiei şi va fi lipită pe spatele lucrării.
8. Lucrările vor fi bine ambalate în plic A4 cu protecţie sau colet plat, (în vederea
excluderii unor eventuale distrugeri ce pot surveni în timpul transportului).
9. Pe pachet/colet se va specifica NO COMERCIAL VALUE.
10. Prin participarea la proiect autorii sunt de acord ca organizatorul sa folosească
imaginea lucrărilor înscrise în expoziţie pentru reproducerea lor în catalog, în scopul
promovării proiectului în toate tipurile de media şi publicaţii, fără obligaţii din partea
organizatorilor către autori. Participanţii îşi păstrează toate drepturile de autor asupra
lucrărilor înscrise.
11. Completarea fişei de participare la Expoziţia Cărămida de Hârtie – Arad 2014 şi
semnarea acesteia, confirmă acceptarea prezentului regulament.
12. Autorii vor expedia lucrările pe cheltuiala proprie.
13. Returnarea lucrărilor împreună cu catalogul expoziţiei se va face pe cheltuiala
participantului.
14. Lucrările donate de artişti intră în patrimoniul Galeriei Naţionale de Artă Delta Arad.
15. Toţi participanţii selectaţi în proiect vor primi câte un catalog al expoziţiei.
16. Pachetul/coletul va conţine:
– dovada plăţii taxei de înscriere în lei sau în euro
– fişa de participare completată citeţ în limba română sau engleză
– lucrările propuse
17. Termenul limită de primire a lucrărilor: 15 octombrie 2014 la adresa:
Galeria Naţională de Artă Delta
Str. Mihai Eminescu, nr. 2
310086, ARAD, România
Taxa de participare
Pentru artistii români
LEI 50
Cont:
lei BCR Arad RO 69 RNCB 0015030321540001
euro BCR Arad RO 42 RNCB 0015030321540002
Director de proiect
Uniunea Artiştilor Plastici – Filiala Arad
Prof. univ. dr. Şerban DumitruCuratori: Critic:
Grafician Dana Stana
Pictor Adrian Raţă prof.univ.dr. Ileana Pintilie
Persoană de contact :
Asistent director
Alina Anamaria Cismaş
0740-900567
[email protected]

…………

The International Exhibition Paper Brick – Arad, 25th of October Romania 2014
INVITATION

We are pleased to announce the first International Exhibition PAPER BRICK, which will bring artists around the world and their works together on October 25, 2014 , in Arad, Romania.
We will be honored to see you as a part of this international project PAPER BRICK, in which we encourages experimental and innovative gesture, wanting to create a common platform and a tradition of presenting contemporary art on paper.
Artists who want to participate with their art works will find attached the necessary documents for application (regulation and entry form)

The International Exhibition Paper Brick – Arad, 25th of October Romania 2014
Organiser:
Asociaţia Filiala din Arad a Uniunii Artiştilor Plastici din România
Arad City Hall
Local Council of Arad
This exhibition project proposes new ways of perceiving the use of paper by a variety of techniques. The project intends to bring to attention the paper , as a well-defined segment which has emerged as permissive environment for expression of their aesthetic connotations.
In the event the organizers want to create a collection and print a catalog that will update the contemporary artistic phenomenon.
Purpose:
The International Exhibition Paper Brick proposes and promotes artistic approach, encourages experimental and innovative gesture, wanting to create a common platform and a tradition of presenting contemporary art on paper. The title suggests an exercise of imagination and association of different techniques.
Conditions of participation:
1. It addresses artists from Romania and abroad.
2. Techniques / Support: unconventional and traditional techniques, which resort to paper as support material, regardless of the style of the approach or type of paper.
3. The theme is at your own choice.
4. Sizes: up to 21/30 cm (A4).
5. Artists are welcome to participate with a maximum of 4 works.
6. Papers will be unframed, will not have pass-partout or other framing.
7. Papers will be signed and dated by author. The entry form with the title, technique, size, year of execution will be put on the back of the work.
8. Papers will be well wrapped with protective envelope or parcel A4 flat (in order to exclude the possible damage that can occur during transport) .
9. The package / parcel shall specify NO COMMERCIAL VALUE.
10. By participating in the project authors agree that the organizer will use the image of the works in order of reproduction in their catalog, in order to promote the project in all types of media and publications, without obligations of the organizers to the authors. Participants retain all copyrights to the works submitted.
11. By filling and signing the entry form , the participant accepts the present Regulations.
12.The authors will send the work at their own expense.
13 The works will be returned along with an exhibition catalogue, at the participant’s expense.
14. Works donated by artists will be a part of the National Gallery Art Delta Arad patrimony .
15. All participants selected to be in the project will receive the exhibition catalog.
16. The package / parcel will contain:
– Proof of registration fee payment.
– Participation sheet legibly completed in English
– The proposed works
17. Deadline for receipt the art works: October 15, 2014, at:
Address
The National Art Gallery Delta
Str. Mihai Eminescu
No. 2
310086
Arad, Romania
Participation fee
EURO 20
Account :
BCR Arad
euro RO 42 RNCB 0015030321540002
Project manager:
Uniunea Artiştilor Plastici – Filiala Arad
Prof. univ. dr. Şerban Dumitru
Curators: Contact :
Visual artist Dana Stana Assistant manager
Visual artist Adrian Raţă Alina Anamaria Cismaş
004 0740 900567
Art critic: [email protected]
Prof.univ.dr. Ileana Pintilie

Best regards

Curators
Dana Stana visual artist
Adrian Rata visual artist

INV EN