Art exhibition titled Breaking the Ice: Moscow Art, 1960-80s featuring works by Grisha Bruskin, Eric Bulatov, Semen Faibisovich, Francisco Infante, Ilya Kabakov, Vitaly Komar and Alexander Melamid, Alexander Kosolapov, Dmitry Krasnopevtsev, Ludmila Masterkova, Vladimir Nemukhin, Boris Orlov, Dmitry Plavinsky, Viktor Pivovarov, Dmitry Prigov, Oscar Rabin, Mikhail Roginsky, Evgeny Rukhin, Vadim Sidur, Leonid Sokov, Oleg Tselkov, Oleg Vassilev, Vladimir Veisberg and Yury Zlotnikov.

21 Nov 2012 – 28 Mar 2013

Saatchi Gallery, London

Photo: Modernism.ro