13 iulie 2012

În continuarea dialogului început cu operatorii culturali, răspundem mai jos punctelor puse în discuţie în scrisoarea deschisă postată de modernism.ro.

Suntem deschişi propunerilor constructive, şi mai puţin acuzaţiilor nefondate şi nesusţinute cu dovezi, şi, în limitele legale, tehnice şi umane disponibile, vom lua în considerare aceste propuneri în vederea îmbunătăţirii continue a programului Cantemir. De altfel, în urma propunerilor primite din partea Coaliţiei Sectorului Cultural Independent, la ediţia din acest an a programului am uşurat procedura de aplicaţie prin simplificarea şi clarificarea Regulamentului şi a formularelor de aplicaţie, şi am extins perioada de depunere a aplicaţiilor de la 30 la 45 de zile.

Iată mai jos răspunsurile noastre, incluzând unele explicaţii, sperăm clarificatoare, privind modul de funcţionare a Programului.

1) Regulamentul nu prevede un termen pentru anunţarea rezultatelor, ci numai unul pentru primirea dosarelor şi unul pentru data de început a proiectelor. Totuşi, pentru a crea un orizont de aşteptare, atunci când am publicat pe site lista aplicaţiilor, am anunţat că estimăm un termen de 30 de zile pentru verificarea proiectelor. Din motive independente de voinţa noastră şi care ţin mai degrabă de corectitudinea verificării (conţinutul aplicaţiilor, complexitatea proiectelor nu pot fi prevăzute) şi de timpul pe care membrii comisiei l-au putut aloca participării în comisia de verificare, termenul estimat iniţial a fost decalat. Cu toate acestea, calendarul finanţărilor nu a fost afectat, iar proiectele câştigătoare în urma etapei de evaluare vor putea începe, conform planificării, la 06 august 2012. La următoarea sesiune de finanţare vom preciza un termen ferm pentru anunţarea rezultatelor.

2) La acest punct credem că este nevoie de clarificări privind modul de funcţionare a programului. Conform punctului 14 al Regulamentului, „dosarele care nu îndeplinesc condiţiile menţionate în acest Regulament vor fi excluse din competiţie”.

Conform legii, autoritatea finanţatoare are obligaţia de a verifica dacă proiectele îndeplinesc condiţiile de participare menţionate în Regulamentul de concurs. În acest sens, autoritatea finanţatoare dispune constituirea unei comisii de verificare (o comisie internă). Această comisie nu evaluează proiectul din punct de vedere calitativ, nici nu acordă note proiectelor. Activitatea acestei comisii constă doar în verificarea îndeplinirii cerinţelor precizate în Regulament, de către fiecare proiect. Această comisie nu operează cu criterii de evaluare, ci cu cele de eligibilitate, iar aceste criterii se regăsesc în Regulament (nu există separat o grilă).

Rezultatele postate recent pe pagina de internet a programului se referă, aşa cum se menţionează şi în anunţ, numai la o etapă a programului, aceea de verificare a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate, conform condiţiilor de participare la concurs menţionate în Regulamentul programului. În această etapă, nu se poate vorbi despre utilizarea grilelor de evaluare, întrucât etapa de evaluare propriu-zisă, pe conţinut, urmează să aibă loc.

3) Conform punctului 14 din Regulament „Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile menţionate în acest Regulament vor fi excluse din competiţie.” Prin urmare, este destul de clar că toate prevederile Regulamentului sunt cerinţe obligatorii.

4) Procesul de selecţie constă în două etape, una de verificare (administrativă) şi una de evaluare (realizată de către experţi/juriu/comisie de evaluare), prima dintre ele fiind cea de verificare. Indiferent în ce etapă se realizează verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare menţionate în Regulament, cerinţele Regulamentului sunt obligatorii şi rămân aceleaşi.

Principalele motive de neeligibilitate a proiectelor înscrise în competiţie în acest an au fost: neîncadrarea în perioada de eligibilitate a proiectelor, neîndeplinirea criteriului de eligibilitate referitor la desfăşurarea proiectului în parteneriat cu o organizaţie din ţara de desfăşurare a proiectului, neîndeplinirea criteriului de eligibilitate referitor la faptul că proiectul trebuie să se adreseze publicului din străinătate, neîndeplinirea criteriului de eligibilitate referitor la calitatea de persoana fizică autorizată sau persoană juridică a solicitantului, depunerea aplicaţiei după termenul limită de primire a proiectelor, nedepunerea formularului de buget, faptul că aplicantul nu era înregistrat legal la data depunerii aplicaţiei etc. Dintre cele 46 de proiecte depuse, 20 au fost respinse pentru unul dintre motivele de mai sus. Restul de 22 au fost neeligibile din cauza completării greşite a formularului de buget (cheltuieli neeligibile) sau a cererii de finanţare (pe lângă alte motive adiacente).

În contextul descris mai sus, derularea etapei de evaluare înaintea etapei de verificare ar fi nu numai o pierdere de timp, dar şi de bani (pentru plata membrilor comisiilor de evaluare), având în vedere că, în final, proiectul ar putea fi declarat neeligibil.

5) Nu există prima evaluare şi o altă evaluare. Prima este etapa de verificare, care se realizează pe baza prevederilor Regulamentului, nefiind necesară o grilă. Regulamentul de concurs este public, poate fi consultat pe site www.programulcantemir.ro şi poate fi descărcat.

7) Conform punctului 13 din Regulament, contestaţiile se depun în termen de „3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa acestora a rezultatului selecţiei”. Prin urmare, există o dată (data comunicării rezultatelor) începând de la care se pot calcula cele 3 zile în care se pot depune contestaţii. Nu în ultimul rând, atât termenul cât şi procedura specificată aici sunt precizate ca atare în lege (Ordonanţa nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale – modificată şi completată).

8). Un proiect eligibil nu este neapărat un proiect finanţat. Conform procedurilor, un proiect eligibil este supus evaluării realizată de către comisiile de evaluare (jurii). În urma evaluării, un proiect poate primi finanţare sau nu, în funcţie de punctajul obţinut şi de bugetul disponibil. Pentru proiectele finanţate, Programul Cantemir nu face o evaluare la finalul proiectului, ci o verificare a realizării integrale a proiectului, aşa cum a fost propus de către beneficiar şi aprobat de către comisiile de evaluare. Indicatorii şi rezultatele care se iau în considerare sunt cei propuşi de beneficiar şi cuprinşi în cererea de finanţare.

În scopul prezentării proiectelor finanţate, se poate realiza anual o broşură care să cuprindă informaţii şi fotografii relevante pentru fiecare proiect finanţat. Aceleaşi informaţii pot fi făcute publice şi în mediul electronic. Este o propunere de care vom ţine cont la sesiunile următoare.

9) Credem că se face o confuzie între etapa de verificare şi etapa de evaluare. Juriul şi componenţa acestuia apar în discuţie la etapa de evaluare, dar această etapă nu a avut încă loc (rezultatele anunţate acum pe site sunt rezultatele în urma etapei de verificare), deci nu se pune încă problema afișarii publice a componenței juriului. La toate sesiunile de finanţare anterioare, în conformitate cu prevederile legale, a fost făcută publică componenţa comisiilor de evaluare.

10) Niciun proiect nu a fost respins din cauza exclusivă a unui document completat de mână. Am oferit detalii privind motivele de neeligibilitate a proiectelor la punctul 4 de mai sus.

11) Finanţarea se acordă unui proiect în baza unui contract de finanţare între două persoane juridice din România. Aceste proiecte sunt finanţate 100% din bugetul naţional, chiar dacă activităţile se desfăşoară şi în spaţiul internaţional. Bugetul ICR este stabilit în lei. Acest buget are caracter de lege după ce a fost aprobat de Parlament. ICR este obligat să-şi ţină evidenţele contabile numai în Ron, prin Legea contabilităţii. ICR nu are dreptul să suporte diferenţele de curs valutar. Chiar dacă bugetul ar fi realizat în euro, există obligativitatea evaluării bugetului la cursul BNR din ziua depunerii ofertei. Deci totul se îngheaţă la acea zi, fără a mai face deconturi decât la cursul stabilit în ofertă.

Ordonatorii principali de credite au obligaţia să respecte prevederile Legii 500/2002 a finanţelor publice care spune că trebuie eliminat orice risc în legătură cu fluctuaţiile valutare, astfel încât să protejeze bugetul.

Institutul Cultural Român

vezi:

Scrisoare deschisă adresată Programului Cantemir în vederea îmbunătățirii activității sale defectuoase și netransparente