„Implementare soluţii de e-Educaţie în cadrul Muzeului Naţional al Ţăranului Român”

Miercuri, 2 noiembrie a.c., la Muzeul Naţional al Ţăranului Român s-a lansat proiectul „Implementare soluţii de e-Educaţie în cadrul Muzeului Naţional al Ţăranului Român” co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 424/ 26.09.2011 încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în calitate de Organism Intermediar în numele şi pentru Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa Prioritară 3 – „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 3.2.3 „Susţinerea implementării de aplicaţii de e-Educaţie şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.

Proiectul se implementează pe o durată de 24 de luni (26 septembrie 2011 – 25 septembrie 2013).

Obiectivul proiectului constă în dezvoltarea unui portal de e-Learning astfel încât să se faciliteze accesul public la educaţia muzeală oferită de Muzeul Naţional al Ţăranului Român (cursuri / ateliere de creativitate şi prezentarea obiectelor de patrimoniu în relaţie cu tematica atelierelor).

Proiectul urmăreşte crearea şi utilizarea unui portal de e-Learning în cadrul Muzeului Naţional al Ţăranului Român în vederea creşterii gradului de difuzare a programelor educaţionale oferite de muzeu şi a optimizării cunoştinţelor cu privire la obiectele de patrimoniu naţional. Portalul dezvoltat va permite accesul la cursuri de ceramică, ţesături, lemn, de dansuri şi muzici tradiţionale, efectuate cu ajutorul tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor.

Valoarea totală a proiectului este de 4.202.271,75 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 3.360.723, 80 lei.

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” „Implementare soluţii de e-Educaţie în cadrul Muzeului Naţional al Ţăranului Român”

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui portal de e-Learning astfel încât să se faciliteze accesul public la educaţia muzeală oferită de Muzeul Naţional al Ţăranului Român (cursuri / ateliere de creativitate, prezentarea obiectelor de patrimoniu în relaţie cu tematica cursurilor).

Obiectivul general al proiectului este în conformitate cu obiectivul liniei de finanţare POS CCE 323. Conform Documentului Cadru de Implementare a Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, noi abilităţi tehnice, intelectuale şi sociale devin esenţiale pentru a trăi, a munci şi a participa activ într-o societate bazată pe cunoaştere. Cetăţeanul noii societăţi trebuie să posede abilităţi de bază pe care să le dobândească printr-un proces de perfecţionare continuă, pe tot parcursul vieţii. Utilizarea TIC constituie una dintre aceste abilităţi de bază, motiv pentru care este necesară promovarea educaţiei digitale începând din şcoală şi continuând pe tot parcursul vieţii cetăţenilor.

Astfel, obiectivul general al proiectului dezvoltat de Muzeul Naţional al Ţăranului Român este conform cu obiectivul general al axei prioritare 3 al POS, sprijinind procesul educaţional prin cursuri completementare destinate atât elevilor din ciclul gimnazial, cât şi altor persoane care doresc să îşi extindă cunoştinţele în domenii specifice.

Proiectul urmăreşte crearea şi utilizarea unui portal de e-Learning în cadrul Muzeului Naţional al Ţăranului Român în vederea creşterii gradului de difuzare a programelor educaţionale oferite de muzeu şi a optimizării cunoştinţelor cu privire la obiectele de patrimoniu naţional. Portalul dezvoltat va permite accesul părţilor implicate la cursuri efectuate cu ajutorul tehnologiei TIC avansate.

Obiectivele specifice vizate prin proiect sunt:

  1. Acoperirea nevoilor de informare şi educare a persoanelor interesate de educaţia muzeală.
  2. Creşterea gradului de accesibilitate la resursele culturale (obiecte de patrimoniu şi cursuri tematice) prin dezvoltarea unui portal interactiv ca platformă unică şi unitară de acces.
  3. Creşterea performanţelor de învăţare prin tehnicile e-Learning şi materialele interactive de instruire.
  4. Eficientizarea procesului educaţional, prin oferirea unei educaţii muzeale complementare.
  5. Crearea unei arhive digitale ca suport pentru dezvoltarea cursurilor astfel încât utilizatorii să aibă acces la obiectele de patrimoniu naţional.
  6. Creşterea impactului cursurilor oferite de instituţiile de educaţie formală prin susţinerea educaţiei online oferită de muzeu, conform misiunii sale de a valorifica patrimoniul cultural prin expoziţii, publicaţii şi alte forme de comunicare şi învăţare.

Context

Proiectul propus este de sine stătător, nu constituie o componentă a unei operaţiuni complexe şi nu face parte dintr-un program mai amplu dezvoltat de Muzeul Naţional al Ţăranului Român.

Includerea educaţiei muzeale în educaţia formală este sprijinită şi prin modificările intervenite în metodele de învăţare abordate la nivel şcolar, bazate pe transdisciplinaritate şi interactivitate. Interesul crescut al elevilor (cu precădere cei din învăţământul gimnazial) pentru educaţia muzeală, în paralel cu evoluţia rolului muzeului contribuie la necesitatea elaborării unor cursuri complementare programei şcolare care să ofere elevilor o alternativă educaţională, care vine în completarea curriculei şi a lecţiilor desfăşurate la şcoală.

Societatea cunoaşterii conturează tot mai mult rolul muzeelor ca medii în care procesul de învăţare este stimulat eficient, facilitând asimilarea de cunoştinţe noi şi completarea informaţiilor primite de elevi prin contactul cu obiectele de patrimoniu. Educaţia muzeală evidenţiază specificul naţional, stimulează creativitatea şi sensibilitatea receptorului.

Contextul legislativ în care Muzeul Naţional al Ţăranului Român a decis dezvoltarea platformei de e-Learning vizează recomandările instituţiilor europene:

–          Concluziile Consiliului Europei din 21 iunie 1994 asupra aspectelor culturale şi artistice ale educaţiei (publicate în Official Journal C 229, 18/08/1994 P 0001-0002) conform cărora Conceptele de educaţie şi cultură sunt strâns legate, importanţa culturii în sistemul educativ implică învăţarea într-un mod plăcut, o abordare pedagogică bazată pe exploatarea curiozităţii naturale a copiilor şi, de asemenea, un efort de a îmbunătăţi comunicarea la orice nivel.

–          Conform ICOM (International Council Of Museums) şi Legii nr. 311/2003, legea muzeelor şi a colecţiilor publice (capitolul 1, art. 2a) muzeul este instituţia publică de cultură aflată în serviciul societăţii, care colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, comunică şi expune, în scopul cunoaşterii, educării şi recreării, mărturii materiale şi spiritual ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, precum şi ale mediului înconjurător.

Justificarea necesităţii implementării proiectului

Necesitatea implementării proiectului dezvoltat de Muzeul Naţional al Ţăranului Român este justificată atât prin directivele Comisiei Europene, cât şi prin definiţia muzeului ca instituţie cu rol educativ. Educaţia nonformală dezvoltată în cadrul muzeal vine în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare educaţională interdisciplinară.

Astfel, conform Strategiei de dezvoltare a activităţii educative şcolare şi extraşcolare abordarea educaţională complementară formal/non-formal asigură îmbogăţirea sistemului educaţional şi contextele create de diversele modalităţi de concretizare a acestui tip de educaţie oferă posibilitatea abordărilor interdisciplinare, cross-curiculare şi transdisciplinare, exersarea competenţelor şi abilităţilor de viaţă într-o manieră integrată, de dezvoltare holistică a personalităţii.

Dezvoltarea cursurilor e-Learning în cadrul Muzeului Naţional al Ţăranului Român este conformă şi cu Legea Învăţământului nr. 84/1995 (republicată MO 606/1999) conform căreia conţinutul instruirii şi educaţiei la toate nivelurile de organizare a învăţământului se completează prin activităţi extraşcolare. (art. 131.1.) Astfel, prin dezvoltarea unei platforme care permite accesul elevilor la forme de educaţie nonformală, Muzeul vine în întâmpinarea nevoii de colaborare între şcoli şi muzee pentru promovarea unei educaţii transdisciplinare.

Difuzarea tehnologiilor auxiliare Internetului permite crearea de site-uri muzeale sofisticate şi interactive în promovarea culturii, aceasta însemnând că muzeele clasice sunt progresiv abordate prin intermediul muzeelor virtuale. Pentru informarea electronică a elevilor şi profesorilor, de o importanţă deosebită sunt aplicaţiile care permit accesul la artefactele şi informaţiile din muzeu, astfel încât informaţia să devină accesibilă în orice moment unui număr mare de utilizatori.

În cadrul muzeelor, Internetul şi imaginile digitale devin tehnologii optimizate sprijinind calitatea şi gradul de acces. Site-ul actual al Muzeului Naţional al Ţăranului Român este accesat lunar de 10.000 de vizitatori unici, ceea ce indică un interes crescut pentru activităţile desfăşurate de această instituţie.

Muzeul Naţional al Ţăranului Român deţine o colecţie impresionantă de obiecte de patrimoniu (peste 90.000), dar spaţiul fizic limitat nu permite punerea în circuitul cultural al acestor obiecte. Mai mult, în cursul anului 2012 clădirea în care Muzeul îşi desfăşoară activitatea va intra în reparaţii capitale, diminuând astfel accesul elevilor la obiectele de patrimoniu şi informaţiile complementare programei şcolare.

În acest moment, Muzeul Naţional al Ţăranului Român oferă prin colecţiile expuse şi ateliere de creativitate desfăşurate servicii specializate de educaţie muzeală, însă din cauza resurselor limitate, numărul persoanelor care au acces la aceste servicii este foarte mic. Dezvoltarea platformei de e-Learning facilitează accesul a unui număr mare de elevi la educaţia muzeală oferită de muzeu, depăşind barierele existente legate de spaţiul fizic, resursele umane care să desfăşoare cursuri simultan cu mai multe grupuri de elevi, dificultatea expunerii unor obiecte de patrimoniu în desfăşurarea lecţiilor.

Prin proiect, o parte a colecţiei Muzeului va fi digitalizată în vederea susţinerii cursurilor şi a atelierelor virtuale astfel încât elevii şi alte persoane interesate de educaţia continuă să poate avea acces la informaţii privind obiectele de patrimoniu (provenienţă, modalităţi de realizare, metode de identificare, caracteristici cultural-istorice ale obiectelor), dar să înveţe în acelaşi timp să realizeze astfel de obiecte (din ceramică, lemn, ţesături). Astfel, participarea limitată a elevilor la atelierele de creativitate (dezvoltate săptămânal, cu maxim 10 elevi) va fi înlocuită prin dezvoltarea platformei cu o participare lărgită. Un aspect inovator ţine de faptul că în mediul virtual, Muzeul va putea oferi cursuri care au ca atribut principal manualitatea, interacţiunea cu obiectul, dezvoltarea creativităţii, păstrând astfel interacţiunea şi originalitatea educaţiei muzeale.

Mai mult decât atât, prin cursurile desfăşurate în cadrul proiectului se va realiza la cel mai înalt nivel tehnologic, cu ajutorul tehnologiei TIC, o îmbunătăţire atât a cunoştinţelor privind patrimoniul, cât şi o educaţie transdisciplinară.

Muzeul Naţional al Ţăranului Român

Şos. Kiseleff, 3, Bucureşti

F: 021 317 96 60/61

[email protected]

www.muzeultaranuluiroman.ro