Administrația Fondului Cultural Național (AFCN)

CE ESTE

AFCN este o instituţie publică autonomă creată în anul 2005 pentru a oferi finanţări nerambursabile proiectelor culturale.
AFCN este un finanţator public care organizează consultări cu operatorii culturali şi cu reprezentanţii Ministerului Culturii şi Patrimoniului National din România, pentru stabilirea unei strategii de finanţare a culturii.

Ca instituţie publică subordonată ministerului Culturii și Patrimoniului Național, Administraţia oferă în fiecare an finanţări nerambursabile instituţiilor publice, organizaţiilor neguvernamentale, persoanelor juridice de drept privat care desfăşoară activităţi culturale.
AFCN contribuie la creşterea interesului opiniei publice faţă de cultură, participarea directă la actul cultural şi cresterea numărului de consumatori avizaţi de cultură.
Prin specificul activităţii sale, AFCN sprijină publicarea unor studii referitoare la starea culturii în România, materiale care să fundamenteze priorităţile de finanţare ale Fondului Cultural Naţional.
Consiliul AFCN este organismul decident al Administraţiei. El este numit pe o perioadă de doi ani de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului National.
AFCN sprijină proiectele culturale din arii tematice precum: activităţi muzeale, arte vizuale şi arhitectură, dans, diversitate culturală, educaţie culturală, intervenţie culturală, management cultural şi formare profesională, muzică, patrimoniu cultural naţional, patrimoniu imaterial, teatru.
Sprijină instituţii publice de cultură, organizaţii neguvernamentale prin finanţări nerambursabile.

Finanțează proiecte culturale și proiecte editoriabile, în două sesiuni.

Documente necesare, aici

* 01. Anunt public sesiune de finantare proiecte culturale / editoriale

* 02. Ghidul solicitantului 2010

* 03. Intrebari frecvente

* 04. Anexa 2 Formularul pt descrierea bugetului de venituri si cheltuieli in format Excel

* 05. Anexa 2 Formularul pt descrierea bugetului de venituri si cheltuieli in format Word

* 06. Parteneriat si participare locala

* 07. Declaratie pe propria raspundere

* 08. Anexa nr. 3 la contractul de finantare – raport INTERMEDIAR narativ si financiar

* 09. Anexa nr. 3 la contractul de finantare – raport FINAL narativ si financiar

* 10. Anexa nr. 3 la contractul de finantare – punctul 4 al raportului financiar in format Excel

DATE DE CONTACT:

Sediul şi adresa de corespondenţă:
Str. Barbu Delavrancea nr. 57
Sector 1, Cod poştal 011353
Bucureşti

Informaţii generale despre finanţări:
Telefon / Fax: (+40) 21 230 00 29
Telefon (+40) 21 230 00 94
[email protected]

www.afcn.ro

Update octombrie 2010

Ministerul Culturii și Patrimoniului Național

CE ESTE

Ministerul Culturii şi Cultelor este organul de specialitate al administraţiei publice centrale care elaborează şi asigură aplicarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare în domeniul culturii şi cultelor, protejând şi promovând patrimoniul cultural, diversitatea culturală, creaţia contemporană şi industriile culturale, susţinând participarea cetăţenilor la viaţa culturală şi asigurând libertatea religioasă şi sprijinirea cultelor.

Ministerul Culturii şi Cultelor îşi propune să contribuie la creşterea nivelului de dezvoltare umană a societăţii româneşti, garantând respectarea drepturilor de acces la cultură şi participare la viaţa culturală, libertatea religioasă şi diversitatea culturală, precum şi asigurând protejarea patrimoniului cultural naţional.

Exista un fond de mobilitate, nu mai funcționează din 2008

http://www.cultura.ro/Documents.aspx?ID=151

Deocamdată nu există fonduri deschise. Doar AFCN (v.mai sus).

DATE DE CONTACT

Direcţia generală Creaţie contemporană, diversitate culturală

tel.: 021 224 46 81
fax: 021 224 36 89

www.cultura.ro

Update decembrie 2010

ArCuB – Centrul de proiecte culturale București

Încă nu sunt deschise linii de finanțare

CE ESTE

– organizează programele culturale proprii ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, atât cele care sunt iniţiative ale acestuia, cât şi cele care decurg din derularea unor relaţii de colaborare locale, regionale, naţionale sau internaţionale

– iniţiază, menţine şi dezvoltă legaturi cu instituţii publice, asociaţii culturale şi alte structuri neguvernamentale, în scopul diversificării ofertei culturale locale, al promovării identităţii culturale a oraşului Bucureşti

– organizează, în regie proprie sau în colaborare cu alte instituţii publice şi organisme neguvernamentale, expoziţii, spectacole, concerte şi alte manifestări cu caracter cultural

– susţine iniţiative de cercetare şi experimentare a noi modalităţi de expresie artistică

– încurajează explorarea şi utilizarea unor spaţii neconvenţionale de exprimare cultural-artistică

– promovează şi sprijină activităţi de studiu şi cercetare cu privire la istoria şi civilizaţia oraşului Bucureşti

– produce, editează şi difuzează cărţi şi reviste, material audio-vizual, precum şi alte asemenea produse culturale

– organizează şi administrează ateliere de creaţie cultural-artistică

Aplicaţie pentru proiecte culturale realizate în parteneriat cu ArCuB: Formularele de înscriere vor fi disponibile online la data anunţării unei noi sesiuni de finanţare.

DATE DE CONTACT

Str. Batişte nr. 14, Bucureşti

sector 2, cod poştal 020932

Telefon:    021.319.26.90/91

Fax:          021/ 319.26.92

E-mail:      [email protected]

[email protected]

http://arcub.ro/contact.php

Proiectele trebuie depuse la sediul ArCuB la biroul de Proiecte Culturale. Selecția va fi făcută pe fiecare proiect în parte (informațiile nu sunt pe site-ul oficial).

Update decembrie 2010


Centrul Național al Dansului București (CNDB)

CE ESTE

Conform legislaţiei care reglementează activitatea CNDB, anual sînt organizate maximum două selecţii de programe şi proiecte coregrafice care pot fi înscrise la una dintre cele patru categorii pe care CNDB le finanţează:
a) creaţii coregrafice originale;
b) concepţie/producţie/organizare alte programe, proiecte, acţiuni şi evenimente (festivaluri, turnee, prezentări, cursuri, ateliere, proiecte de sensibilizare, conferinţe, laboratoare de cercetare, experimente, sesiuni de comunicare etc.);
c) concepţie şi realizare de publicaţii de specialitate (reviste, cărţi, albume, CD-ROM-uri, DVD-uri, casete video şi alte materiale de informare şi documentare);
d) călătorii de studiu/cercetare şi participări la evenimente naţionale şi internaţionale de profil.

DATE DE CONTACT

Sediu:B-dul Nicolae Bălcescu nr. 2, sector 1, Bucureşti
Clădirea TNB, latura nordică, etajele 3 & 4
tel: +4021 312 80 09
+ 0040746 099 942
fax: + 4 021 319 72 06

[email protected]

Formular de întrebări

www.cndb.ro

Adresa de corespondenţă: Centrul Naţional al Dansului Bucureşti
O.P. 37, C.P. 26, sector 2, Bucureşti

Update octombrie 2010

Loteria Română

Nu mai sunt bani până în februarie 2011 (informațiile nu sunt pe site-ul oficial)

CE ESTE

Activitatea de sponsorizare desfăşurată la nivelul Companiei Naţionale “Loteria Romana” S.A. se realizează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 159/1999, aprobată prin Legea nr. 288/2001, cu prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr. 994/1994 privind aprobarea instrucţiunilor pentru aplicarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu “Normele metodologice interne privind activitatea de sponsorizare a C.N.L.R. S.A.”

Acţiunile de sponsorizare se realizează în urma selecţiei solicitărilor de sponsorizare primite de C.N. Loteria Romana S.A., realizată de Comisia de analiză şi selecţie constituită la nivelul companiei, şi a aprobării de către Directorul General sau Consiliul de Administraţie al C.N.L.R. S.A., după caz.

Solicitarea unei sponsorizări se realizează prin completarea de către solicitant a cererii tip pentru sponsorizare, astfel cum este afişată în format electronic pe site-ul oficial al C.N.L.R. S.A. (www.loto.ro) sau pe suport de hârtie, la Registratură C.N.L.R. S.A. Cererile astfel completate vor fi depuse la Registratură C.N.L.R. S.A. sau transmise prin poştă, pe adresa str. Poenaru Bordea, nr. 20, sector 4, Bucureşti, împreună cu documentaţia solicitării de sponsorizare.

Documentaţia solicitării de sponsorizare, pe baza căreia vă fi efectuată analiza privind legalitatea şi oportunitatea acţiunii de sponsorizare, trebuie să conţină următoarele:

* cererea de sponsorizare (tip), înregistrată la sediul C.N.L.R. S.A., semnată și stampilată (informațiile nu sunt pe site-ul oficial) în care sunt specificate:
o informaţii despre solicitant: numele complet /denumirea completă a solicitantului, adresa / sediul, localitatea, număr telefon de contact;
o scopul solicitării sponsorizării, cu descrierea sau prezentarea acestuia (a proiectului / evenimentului / acţiunii etc.), a obiectivelor, anvergurii proiectului, beneficiarilor;
o sumă necesară şi/sau suma solicitată C.N.L.R. S.A. pentru realizarea scopului pentru care se solicita sponsorizarea;
o programul de promovare a numelui, mărcii sau imaginii sponsorului, dacă este cazul;
o un scurt istoric al activităţii solicitantului, în cazul persoanelor juridice;
* actul constitutiv, actele adiţionale, statutul, hotărârea judecătorească ce dovedeşte că aplicantul/partenerii săi sunt persoane juridice (în copii legalizate), precum şi actele adiţionale de modificare a statutului şi actele doveditoare ale înscrierii modificărilor de statut (în copii legalizate);
* certificatul de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor (în copie legalizata);
* certificatul de identitate sportivă şi actul doveditor al înscrierii în Registrul Sportiv (în copie legalizata), dacă este cazul;
* certificatul de înregistrare fiscală (în copie legalizata);
* ultimul bilanţ anual al aplicantului şi ultimele declaraţii fiscale, precum şi CV-urile persoanelor implicate în acţiunea pentru care se solicită sponsorizarea;
* alte documente şi acte care justifică necesitatea fondurilor solicitate pentru acţiunea de sponsorizare şi atestă autenticitatea scopului declarat al solicitării de sponsorizare;
* informaţii privind contul bancar şi banca prin intermediul cărora se poate realiza virarea fondurilor băneşti, în cazul sponsorizărilor în bani;
* în cazul persoanei fizice care a solicitat sponsorizare, documentul prin care aceasta este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituţie publică ce activează în domeniul pentru care se solicita sponsorizarea, în conformitate cu prevederile art 4. alin. (1) lit. d) din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare.
* alte documente ce pot fi considerate necesare la momentul solicitării sponsorizării: buget detaliat (informațiile nu sunt pe site-ul oficial)

Vor fi supuse analizei Comisiei de analiză şi selecţie numai solicitările de sponsorizare ale căror documentaţii sunt complete şi permit analizarea legalităţii şi oportunităţii în selecţia acţiunilor de sponsorizare.

Un solicitant de sponsorizare poate beneficia o singură dată, pe parcursul unui an calendaristic, de sponsorizare din partea C.N. Loteria Romana S.A.

Domeniile de interes pentru C.N. Loteria Romana S.A. în care se realizează acţiuni de sponsorizare sunt următoarele:

* domenii de interes primar: sportiv, cultural, artistic, medico-sanitar, religios-culte, social şi comunitar, de asistenta şi servicii sociale;
* domenii de interes secundar: educativ, de învăţământ, umanitar, filantropic, al protecţiei drepturilor omului, de protecţia mediului;
* domenii de interes redus: alte domenii prevăzute de Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare.

C.N. Loteria Romana S.A. nu realizează acte de mecenat.

C.N. Loteria Romana S.A. nu sponsorizează persoane juridice, instituţii, persoane fizice etc. ale căror obiective sunt de natură să genereze discriminare sau care îşi desfăşoară activitatea în domenii în care diverse forme de discriminare (pe criterii etnice, rasiale, religioase, profesionale, civile, sexuale, politice etc.) ar putea exista sau apărea.

C.N. Loteria Romana S.A. nu realizează sponsorizări potrivit Legii nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

C.N. Loteria Romana S.A. nu finanţează bursele private.

Cererea de finant,are se descarcă de aici:

DATE DE CONTACT

SEDIUL CENTRAL C.N. Loteria Romană

Adresa: Str. Poenaru Bordea Nr.20, Sector 4, Bucureşti

Contact direct la sponsorizări: 021336 34 40 / 41 / int 252 (informațiile nu sunt pe site-ul oficial)

De sunat după o săptămână dela trimiterea pe poștă. (informațiile nu sunt pe site-ul oficial)

Telefoane

Centrala          0040(0)21.336.34.40/41

Biroul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media   0040(0)21.336.89.55

Serviciul Marketing    0040(0)21.336.89.53

Fax: 0040(0)21.336.85.76

www.loto.ro

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Update noiembrie 2010


Institutul Cultural Român (19 orașe în lume, sediu central: București)

Rezidențe (Paris, Londra, Berlin):

*Paris

CE ESTE

Rezidențele sunt acordate pentru următoarele domenii:
1. Arte vizuale, curatoriat şi critică de artă, muzeologie/muzeografie;
2. Muzică şi muzicologie;
3. Jurnalism;
4. Traduceri;
5. Cercetare şi documentare;
6. Arhitectură, urbanism şi design;
7. Literatură şi critică literară;
8. Dans, artele spectacolului, film şi critică de specialitate;
9. Patrimoniu cultural;
10. Management cultural;
11. Ştiinţe sociale (economie, psihologie, relaţii internaţionale, drept, ştiinţe politice, sociologie, filozofie, istorie şi istoria ideilor, etc.)

DATE DE CONTACT

Pentru termene limită si detalii verificați aici:

[email protected]
http://www.icr.ro/paris/rezidente-de-creatie-la-icr-paris/

Tel: 01 47 05 15 31
Fax: 01 47 05 15 50

*Londra

CE ESTE

programului de rezidenţă Attic Arts  adresat profesioniştilor români care desfăşoară proiecte în diferite discipline umaniste.
Programul oferă 4 rezidenţe pe an, fiecare cu durata de 2 luni, în garsoniera mansardată a Institutului, ‘cu vedere’ spre Buckingham Palace, Royal Albert Hall şi Serpentine Gallery. Rezidenţii vor propune un proiect care va fi ulterior prezentat în spaţiul Institutului sau în alte instituţii din Marea Britanie.

Documente necesare: formularul de înscriere şi portofoliul de lucrări, maximum 4 exemple: fotografii (JPG, max. 1MB fiecare), fişiere audio/video (max. 4MB în total), texte (max 3 pag. format A4, font 11 – 12). Nu vor fi acceptate fotografii sau fişiere audio/video mai mari.

Attic Arts este singurul program de rezidenţă în Londra destinat exclusiv profesioniştilor români care activează în următoarele domenii: arte vizuale, curatoriat şi critică de artă, muzeologie/muzeografie; muzică şi muzicologie; jurnalism; traduceri; cercetare şi documentare; arhitectură, urbanism şi design; literatură şi critică literară; dans, artele spectacolului, film şi critică de specialitate; patrimoniu cultural; management cultural; ştiinţe sociale (economie, psihologie, relatii internaţionale, drept, ştiinţe politice, sociologie, filozofie, istorie şi istoria ideilor etc.)

DATE DE CONTACT

Pentru termene limită și detalii verificați aici:

[email protected]

http://www.icr-london.co.uk/atticarts2011.php

Update decembrie 2010

*Berlin

CE ESTE

Obiectivele acestui program sunt elaborarea unor proiecte individuale de creaţie sau cercetare, accesul artiştilor şi cercetătorilor români la mediile specializate germane, elaborarea unor proiecte comune româno-germane inspirate din contextul cultural local, apte să devină ulterior parte din programele anuale derulate de ICR Berlin, precum şi încurajarea dialogului şi colaborării dintre actorii culturali români şi cei germani.

Valoarea unei burse de rezidenţă este de 1.200 EUR/luna şi ea se acordă, de regulă, timp de o lună. Totodată ICR Berlin oferă cazare gratuită rezidenţilor în spaţiile proprii de cazare.

Vor fi organizate două sesiuni anuale de selecţie a dosarelor.În fiecare sesiune se acordă câte 3 rezidenţe.
DATE DE CONTACT

Pentru termene limită și detalii verificați aici:

[email protected]
http://www.icr.ro/icr/burse/rez_Berlin

Update decembrie 2010

Programe:

*Publishing Romania

CE ESTE

PUBLISHING ROMANIA este un program de finanţare care se înscrie în strategia de promovare a culturii române în străinătate prin proiecte editoriale, desfăşurată de Institutul Cultural Român. Programul este structurat în două secţiuni cu obiective şi criterii specifice de selecţie a proiectelor:

SECŢIUNEA 1 urmăreşte să contribuie la creşterea interesului editorilor din străinătate pentru creaţiile româneşti de valoare şi să susţină difuzarea acestora pe pieţele internaţionale. Ea se adresează editurilor străine interesate să publice albume şi/sau cărţi dedicate culturii române.

SECŢIUNEA 2 are drept scop promovarea în mass media internaţională a creaţiilor româneşti de valoare şi încurajarea apariţiei sau dezvoltării unor publicaţii academice dedicate studiilor româneşti care să publice articole, interviuri sau cercetări referitoare la literatura, cultura, societatea şi istoria României, constituind astfel o platformă de dialog pentru specialiştii în domeniu. Ea se adresează publicaţiilor de limbi străine care doresc să editeze suplimente, numere tematice şi reviste de studii dedicate culturii şi civilizaţiei româneşti.

*Translation and Publication Support Programme:

Programul de finanţare a editorilor străini pentru traducerea autorilor români (TPS – Translation and Publication Support Programme) îşi propune să faciliteze accesul publicului străin la literatura română şi să sprijine prezenţa autorilor români pe piaţa internaţională de carte, prin finanţarea costurilor de traducere (şi editare, atunci când este cazul).

TPS sprijină traducerea şi publicarea în lume a operelor relevante pentru cultura românească, din domeniile literatură şi ştiinţe umane.

Obiective:

• promovarea dialogului cultural şi răspândirea culturii şi istoriei româneşti în lume;
• susţinerea circulaţiei operelor literare româneşti în spaţiul european şi internaţional.

DATE DE CONTACT

Claudia Mărgărit
Tel.: +4031 71 00 692;
Fax: +4031 71 00 664
E-mail:[email protected]

Mihaela Ghiţă
Tel.: +4031 71 00 691;
Fax: +4031 71 00 664;
E-mail:[email protected]

www.cennac.ro

Update decembrie 2010

Programul Cantemir

CE ESTE

Programul CANTEMIR este programul de cofinanţare al Institutului Cultural Român pentru proiecte culturale desfăşurate în străinătate.

Prin finanţarea oferită, Institutul Cultural Român vizează creşterea vizibilităţii şi accesibilităţii culturii române în străinătate, precum şi încurajarea cooperării culturale şi a dialogului intercultural.

Ca instituţie publică de interes naţional în domeniul cultural, susţinem proiecte din domenii artistice variate, precum literatură, arte vizuale, arhitectură şi design, teatru, muzică, dans, film sau patrimoniu cultural, precum şi pe cele interdisciplinare.

În prezent, Programul CANTEMIR cuprinde trei secţiuni:

FESTIVAL » Culture by Request

PROMOVARE » Culture to Go

COOPERARE » Culture to Share

Finanţarea proiectelor se face în cadrul uneia sau a mai multor sesiuni anuale de depunere şi selecţie a proiectelor.

Banii până în 2012 au fost consumați în sesiunea de primăvară 2010

DATE DE CONTACT

Str. Puţul lui Zamfir nr. 39, et. 5, sector 1, Bucureşti
E-mail: [email protected]
Telefon: 004031 71 00 639
Fax: 004031 71 00 608

Update decembrie 2010

Comisia Națională a Romaniei pentru UNESCO

CE ESTE

Comisia Naţională a României pentru UNESCO a fost înfiinţată în anul 1956 şi a fost reorganizata prin HG. 624 din 16 august 1995 ca instituţie publică în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Această structură este formată din 70 de personalităţi ale lumii cultural-stiinfiice din România şi un secretariat executiv alc.tuit din 10 persoane – funcţionează în virtutea statutului UNESCO şi parte a sistemului ONU – ca liant şi agenţie de legătură între organismele executivului implicate în activităţile şi programele UNESCO.

Comisiile Naţionale pentru UNESCO au cumulativ un rol consultativ, prin acordarea de consultanţă de specialitate guvernelor proprii în domeniul UNESCO şi al programelor sale, un rol de legătură între Secretariatul UNESCO şi structurile guvernamentale şi neguvernamentale naţionale, un rol de informare a UNESCO asupra obiectivelor şi activităţilor naţionale şi un rol participativ în elaborarea, implementarea şi evaluarea programelor UNESCO.

CONTACT
Str. Anton Cehov nr. 8, Sector 1
Bucuresti
Tel: +40 21 231 13 33 / 231 32 24
Fax: +40 21 230 76 36
Email: [email protected]
http://www.cnr-unesco.ro/
Alexandru Mironov

Fundație județeană de tineret

CE ESTE

1.Administrarea patrimoniului ce a apartinut fostei organizatii judetene a UTC, majorat prin acumulari din venituri proprii; organizarea si finantarea de programe specifice destinate instruirii, educarii si formarii tineretului in spiritul traditiilor umaniste, al valorilor democratiei si aspiratiilor societatii romanesti.

2. elaborarea, organizarea si finantarea de programe specifice si instruirea, educarea si formarea tineretului in spiritual traditiilor umaniste, al valorilor democratiei si aspiratiilor societatii romanesti.

Obiective

 • Promovarea informatiei pentru tineri si dezvoltarea sistemelor care o transmit;
 • Sustinerea si încurajarea participarii efective a tinerilor la viata sociala si culturala a comunitatii;
 • Sustinerea si incurajarea initiativelor si spiritului creativ al tinerilor în orice domeniu;
 • Sprijin pentru dezvoltarea individuala si de grup a tinerilor aflati în diferite situatii de risc.

DATE DE CONTACT

Pe site-ul Convenției Naționale pentru Tineret se găsesc date de contact de la Fundații județene de tineret din țară:

http://www.cnft.ro/membri.html

Update decembrie 2010

————————————————————————————————–

Administrație publică care poate avea fonduri deschise pentru terți prin:

*direcția de cultură a primăriei (sau prin casa de cultură a municipiului) – bani de la consiliul local)

*consiliu județean – bani de la consiliul județean

*așezăminte culturale (căminul cultural, casa de cultură, universitatea populară, şcoala populară de arte şi meserii, centrul de cultură, formaţia şi ansamblul profesionist pentru promovarea culturii tradiţionale, centrul zonal pentru educaţia adulţilor, centrul judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale, Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale) – bani de la consiliul local și județean

N.B. Casele de cultură ale Sindicatelor sunt instituții non-profit (sunt menționate mai jos)

Trebuie căutate resurse la fiecare structură în parte pentru a vedea ce fonduri au disponibile pentru proiecte culturale, sociale sau de mediu.

Trebuie început cu primăria locală și/sau casele de cultură / căminele culturale, centrele de cultură locale.

Consiliu local

CE ESTE

Consiliul local este o autoritate a administraţiei publice locale, prin care se realizează autonomia comunei, oraşului sau municipiului.

Atribuţiile Consiliului Local

Extras din LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) a administraţiei publice locale

Emitent: Parlamentul

Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 20 februarie 2007

ART. 36
(1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;
b) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;
c) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;
c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;
d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;
e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
f) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii;
c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;
d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local.
(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
1. educaţia;
2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
3. sănătatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea publică;
8. situaţiile de urgenţă;
9. protecţia şi refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
11. dezvoltarea urbană;
12. evidenţa persoanelor;
13. podurile şi drumurile publice;
14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;
15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
16. activităţile de administraţie social-comunitară;
17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
19. alte servicii publice stabilite prin lege;
b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic;
c) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
d) poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
e) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;
f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.
(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;
c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.
(9) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

DATE DE CONTACT

Contacte în țară pe Portal de Administrație.

Consiliul Județean

CE ESTE

Consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.

Extras din LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) a administraţiei publice locale

Emitent: Parlamentul

Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 20 februarie 2007

ART. 91(1)

a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului;

c) atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului;

d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine;

e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională;

f) alte atribuţii prevăzute de lege.

(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), consiliul judeţean:

a) alege, din rândul consilierilor judeţeni, un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi;

b) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice şi societăţi comerciale de interes judeţean, precum şi reorganizarea regiilor autonome de interes judeţean, în condiţiile legii;

c) aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;

d) exercita, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii;

e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de munca, în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeţean:

a) aproba, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul propriu al judeţului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;

b) aproba, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publica locală prin emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului, în condiţiile legii;

c) stabileşte impozite şi taxe judeţene, în condiţiile legii;

d) adopta strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de mediu a judeţului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aproba şi urmăreşte, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale şi orăşeneşti interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora;

e) stabileşte, pe baza avizului consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale implicate, proiectele de organizare şi amenajare a teritoriului judeţului, precum şi de dezvoltare urbanistica generală a acestuia şi a unităţilor administrativ-teritoriale componente; urmăreşte modul de realizare a acestora, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale, orăşeneşti sau municipale implicate;

f) aproba documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii.

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), consiliul judeţean:

a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica a judeţului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes judeţean, în condiţiile legii;

b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a judeţului, după caz, în condiţiile legii;

c) atribuie, în condiţiile legii, denumiri de obiective de interes judeţean.

(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean:

a) asigura, potrivit competentelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind:

1. educaţia;

2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;

3. sănătatea;

4. cultura;

5. tineretul;

6. sportul;

7. ordinea publica;

8. situaţiile de urgenta;

9. protecţia şi refacerea mediului înconjurător;

10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice şi rezervaţiilor naturale;

11. evidenta persoanelor;

12. podurile şi drumurile publice;

13. serviciile comunitare de utilitate publica de interes judeţean, precum şi alimentarea cu gaz metan;

14. alte servicii publice stabilite prin lege;

b) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;

c) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenta sa prin lege;

d) acorda consultanţa în domenii specifice, în condiţiile legii, unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, la cererea acestora.

(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul judeţean:

a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean;

b) hotărăşte, în condiţiile legii, infratirea judeţului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte tari;

c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţara ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

Proiectele de interes public sunt selecţionate de consilierii judeţeni din Comisia pentru cultură, învăţământ, tineret şi sport. Priorităţile culturale sunt stabilite prin strategia culturală a judeţului.

DATE DE CONTACT

Contacte în țară pe Portal de Administrație.

Direcții pentru Cultură în cadrul primăriilor

CE ESTE

Se numesc Direcții Învățământ Cultură (Sport și Turism) și sunt compartimente de specialitate în structura organizatorică a primăriilor. Fiecare primărie are în cadrul organigramei sale un responsabil al acestui tip de direcție. În funcție de nevoi, se pot adresa întrebări despre resursele de finanțare, procedura și calendarul lor.

Exemplu de atribuții: Direcția cultură a Primăriei București

DATE DE CONTACT

De căutat pe site-ul primăriei Direcția și responsabilul.

Așezăminte culturale

Aşezămintele culturale, în sensul prezentei legi, sunt instituţiile publice de cultură care desfăşoară activităţi şi în domeniul educaţiei permanente, organizate în afara sistemului naţional de învăţământ formal, în colaborare cu acesta, având drept scop păstrarea şi promovarea culturii tradiţionale.

Aşezămintele culturale sunt: căminul cultural, casa de cultură, universitatea populară, şcoala populară de arte şi meserii, centrul de cultură, formaţia şi ansamblul profesionist pentru promovarea culturii tradiţionale, centrul zonal pentru educaţia adulţilor, centrul judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale, Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale.

Aşezămintele culturale funcţionează în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale sau în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale, după caz.

Detalii despre fiecare tip de așezământ în parte, aici

DATE DE CONTACT

Baze de date cu contacte (sunt amestecate aici și Casele de cultură ale Sindicatelor, care sunt în mod normal non-profit): aici și aici.

S-a făcut și o asociație (deci non-profit) a așezămintelor culturale, contact aici .

Casa de cultură a Sindicatelor

Casa de Cultură a Sindicatelor funcţionează ca o instituţie publică de cultură, non profit şi umanitară, cu personalitate juridică, în regim de autofinanţare şi desfăşoară activităţi specifice, contribuind prin mijloace adecvate la educarea cetăţenilor şi la organizarea timpului liber al acestora. Este membru cu drepturi depline în Asociaţia Naţională a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România.

Casa de Cultură a Sindicatelor oferă cadrul de desfăşurare al unor activităţi, al căror scop principal îl constituie ridicarea nivelului de cultură al diverselor categorii socio-profesionale şi de vârstă ale populaţiei, în concordanţă cu necesităţile variate ale unei societăţi pluraliste, prin informarea cetăţenilor cu tot ce este nou în ştiinţă, tehnică şi cultură, creşterea responsabilităţilor civice ale acestora în vederea promovării idealurilor şi principiilor democraţiei, libertăţii şi demnităţii umane, favorizarea progresului economic şi social al naţiunii, prin organizarea unor programe educative menite să contribuie la formarea unei conştiinţe culturale, în care valorile, mentalităţile, stilul de viaţă, să reflecte continuitatea spiritualităţii româneşti în cadrul modelului european de civilizaţie. Casa de Cultură a Sindicatelor organizează sau oferă cadrul de desfăşurare pentru activităţi de promovare a cunoaşterii valorilor culturii şi artei, de dezvoltare şi afirmare a disponibilităţilor creatoare ale populaţiei, în toate domeniile de interpretare artistică, recreativ-distractive şi altele, realizează prestaţii culturale în beneficiul cetăţenilor din localitate, fără deosebiri politice sau apartenenţă sindicală.

Casa de Cultură a Sindicatelor organizează : cercuri,cursuri de reconversie profesională,conferinţe publice, dezbateri,simpozioane,consultaţii pe diferite teme, cenacluri literar -artistice şi de artă plastică, spectacole sau stagiuni de spectacole cu formaţii proprii sau în colaborare,la sediu sau în alte localităţi, programe de video şi discotecă ,seri cultural-recreative.

În realizarea activităţilor specifice, Casa de Cultură a Sindicatelor colaborează cu sindicate, agenţi economici, instituţii publice, organizaţii de tineret, partide politice, autorităţi locale, ONG-uri, precum şi cu persoane fizice, fără a angaja politic instituţia.

Fondurile băneşti necesare funcţionării,dezvoltării şi întreţinerii bazei materiale a Casei de Cultură a Sindicatelor, provin din :

 • prestaţii de manifestări cultural – artistice şi educative
 • cotizaţii de la activităţile de club
 • taxe şi cotizaţii de participare la cercurile şi cursurile tehnico-aplicative, ştiinţifice,artistice,sportive şi de reconversie profesională
 • taxe de închiriere a spaţiilor,a instrumentelor de practică culturală precum şi a altor dotări
 • prestaţii profesionale diverse : traduceri,înregistrări audio-video , multiplicări video ,xerografii , etc.
 • publicaţii proprii şi în colaborare
 • donaţii,sponsorizări sau contribuţii ale unor agenţi economici sau persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate
 • spectacole şi turnee susţinute în ţară şi străinătate
 • fondul disponibil la sfârşitul anului precedent,dobânda asupra sumelor aflate în cont la bancă sau la CEC
 • veniturile din activităţi economice,comerciale şi de alimentaţie publică şi prestări servicii
 • alte surse

DATE DE CONTACT

Filiale în Asociația Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România