Proiect de lege
Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de artist vizual
 
 
 
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. – Prezenta lege reglementează modul de exercitare a profesiei de artist vizual şi constituirea Societăţii/Ordinului Artistilor Vizuali  din România, ca formă de organizare asociativa bazata pe criterii profesionale, independentă, nonprofit, autonomă, apolitică şi de interes public.
 
Art. 2. –
(1)   Activitatea în domeniul artelor vizuale este un act de cultură de interes public, cu implicaţii estetice, artistice, conceptuale, economice, sociale,  culturale si asupra mediului ambiant.
(2)   Creatia in domeniul artelor vizuale este un act de creatie definit ca un proces de organizare conceptuala si vizuala a spatiului urban si natural, avand obligatia de a insera lucrarile de arta armonios in spatiu , in respectul peisajelor naturale si al patrimoniului imobiliar.
(3)   Artele vizuale constituie un factor cu implicatii majore asupra calitatii vietii.
 
Art. 3. – Poartă titlul de artist vizual, absolventul cu diplomă de licenţă sau alt document asimilat eliberat de instituţiile de învăţământ superior de arte vizuale sau arte plastice recunoscute de statul român.
 
Art. 4.

(1)    De asemenea, sunt considerati artisti vizuali absolventii cu diploma de licenta ai unei institutii din strainatate, recunoscuta de statul roman, echivalata cu diploma eliberata potrivit art.3.

(2)    Poarta deasemenea titlul de artist vizual si absolventul cu diploma de licenta sau alt document similar obtinut in cadrul unor programe sociale ori ca urmare a absolvirii unor cursuri superioare fara frecventa in domeniul artelor vizuale de catre persoane care au dobandit nivelul minim necesar de cunostinte, desi nu au fost repsectate conditiile referitoare la durata minima a studiilor. Aceste persoane trebuie sa aiba o experienta profesionala de minimum 7 ani sub indrumarea unui artist vizual cu drept de semnatura sau a unui studio/unei societati de arte vizuale si sa promoveze un examen standard de absolvire de nivel universitar, echivalent cu examenul final pentru obtinerea diplomei de licenta sau a altui document asimilat, conform prevederilor art. 3
Art. 5. – 
(1)     Activitatea artistului vizual se exercita în domeniile/specializ arile: pictura, sculptura, arte decorative, grafica, grafica publicitara, scenografie, design, arta multimedia, arta religioasa, istoria artei si consta in:
a)    cercetare, proiectare, asistenta tehnica, expertiza si consiliere in domeniul de specialitate
b)    Verificarea, avizarea proiectelor de arta monumentala si supravegherea lucrarilor de restaurare, conservare a patrimoniului, de amenajari si decoratiuni interioare si exterioare, scenografie si alte asemenea activitati
c)    Verificarea, avizarea proiectelor de design, standardizarea,  supravegherea executiei, analiza, prognoza, reglementarea, auditul in design.
d)    Studiul, cercetarea planificarea, consilierea si reglementarea specifica in domeniile decorativ si ambiental, amenajarii teritoriului, utilizarii materialelor si tehnologiilor specifice artei monumentale.
e)    Creatia artistica in domeniul artelor vizuale
 
(2)    Practica artelor vizuale este un act complex de creatie artistica, tehnica si estetica si de prestare de servicii, care se realizeaza prin intocmirea de proiecte , coordonarea studiilor si documentatiilor conexe intocmite de alti specialisti, studii, teme si programe de cercetare, proiectare si concursuri, documentatii tehnice, machete si alte asemenea activitati, cat si realizarea de opere de arta.
Practica artelor vizuale naste drepturi de proprietate intelectuala care trebuie administrate conform legii.
 
CAPITOLUL II
Exercitarea profesiei de artist vizual
 
SECŢIUNEA 1
 
Dobândirea şi exercitarea dreptului de semnătură

Art. 6 – Exercitarea profesiei de artist vizual se face fie in sectorul privat, liber, independent si cu titlu individual, potrivit dispozitiilor prezentei legi si altor reglementari si acte normative in vigoare, fie in sectorul public, in care artistii vizuali isi exercita profesia, avand, dupa caz, statutul de functionar public, cadru didactic in invatamantul de stat si alte functii, fiind supusi prevederilor legilor speciale si regulamentelor sau statutelor institutiilor respective.
.
Art. 7. –
(1)  Dreptul de semnătură implică asumarea de către artistul vizual  care îl exercită a întregii responsabilităţ i profesionale faţă de client şi fata de autorităţile publice cu privire la calitatea soluţiilor propuse, cu respectarea legislatiei in domeniu.
(2)  Dreptul de semnătură se exercită olograf, cu menţionarea în clar a numelui, prenumelui şi a numărului de înregistrare in Registrul/Tabloul National al Artistilor Vizuali. Lucrările colective vor purta semnătura tuturor autorilor care au contribuit la elaborarea lor conform legilor drepturilor de autor si a proprietatii intelectuale.
(3)  Exercitarea dreptului de semnatura implica independenta in luarea deciziilor cu caracter profesional.
Art. 8.
(1) Artistul vizual dobandeste drept de semnatura, acordat de Societatea/Ordinul Artistilor Vizuali din Romania, daca indeplineste conditiile de onorabilitate si de stagiu profesional. Dobandirea dreptului de semnatura atrage inscrierea in Registrul/Tabloul National al Artistilor Vizuali.
(2) Conditiile in care artistii vizuali cetateni straini pot dobandi drept de semnatura in Romania si pot solicita inscrierea in Registrul/Tabloul National al Artistilor Vizuali vor fi stabilite prin conventii de reciprocitate incheiate de statul roman sau de Societatea/Ordinul Artistilor Vizuali  din România si organizatia similara din tara de origine a solicitantului, cu respectarea legislatiei in domeniu din Romania.
(3)  In situatiile in care sunt necesare avize din partea autoritatilor, se folosesc bani publici sau beneficiarul este o institutie a statului, proiectul trebuie sa fie intocmit de artisti vizuali cu drept de semnatura.
 
 
Art. 9. –

(1) Conditiile de onorabilitate prevazute la art.9 alin.(1) se considera a fi indeplinite

(a) daca artistului vizual solicitant al dreptului de semnatura nu i-a fost interzisa definitiv sau temporar exercitarea profesiei prin hotarare judecatoreasca definitiva, ca pedeapsa complementara pentru savarsirea unei infractiuni in legatura cu exercitarea profesiei.

(b) daca artistul vizual solicitant al dreptului de semnatura nu a savarsit abateri disciplinare care au fost sanctionate de Societatea/Ordinul Artistilor Vizuali din Romania cu retragerea definitiva a dreptului de semnatura, potrivit prezentei legi. 

(2) În vederea dobândirii dreptului de semnătură, artistul vizual absolvent, potrivit prevederilor art.3, respectiv art.4,  va desfăşura activitatea profesională ca stagiar pe o perioadă de 2 ani, în condiţiile legii, sub indrumarea unui artist vizual cu drept de semnatura sau a unui profesor coordonator de proiect in perioada masteratului sau doctoratului.

(3) Pentru absolvenţii de arte vizuale cu diplomă de master sau doctor în domeniu nu este necesara efectuarea stagiului.

(4) Artistii vizuali stagiari si cei care sunt inscrisi la masterat sau doctorat pot semna in perioada stagiaturii studii, planuri si proiecte proprii care nu presupun eliberarea ubnei autorizatii de punere in opera.

Art.10
(1) Pentru obtinerea dreptului de semnatura, artistul vizual trebuie sa adreseze o cerere scrisa Societatii/Ordinulu i Artistilor Vizuali din Romania, insotita de copia diplomei la care se face referire la art.3, respectiv art.4, cazierul judiciar si dovada efectuarii stagiului profesional sau diploma de masterat sau doctorat in arte vizuale, impreuna cu portofoliul cuprinzand lucrarile la care solicitantul a colaborat sau le-a realizat in perioada de stagiu sau de masterat sau doctorat  si recomandare din partea a 2 artisti vizuali cu drept de semnatura.
            (3) Procedura de acordare a dreptului de semnatura trebuie finalizata in termen de maximum 3 luni de la data prezentarii documentatiei complete de catre solicitant.

Art. 11. –
 Exercitarea dreptului de semnătură, potrivit prezentei legi, este incompatibilă cu situaţiile în care:
a)    artistul vizual îndeplineşte pentru acelaşi proiect funcţia de verificator, de expert sau de consilier ales în cadrul administraţiei publice implicate în procesul de avizare sau de autorizare;
b)   artistul vizual este funcţionar public în cadrul autorităţii administraţiei publice centrale sau locale care are în competenţă avizarea, autorizarea şi controlul lucrării în cauză.
 
 
 
Art. 12. –
Constituie infracţiune şi se sancţionează, potrivit art. 281 din Codul penal, exercitarea dreptului de semnătură fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege.
 
SECŢIUNEA a 2-a
 
Modalităţi de exercitare a profesiei de artist vizual

Art. 13 –
(1) Dreptul de semnătură se poate exercita individual ca membru al Societatii/Ordinulu i Artistilor Vizuali din Romania în cadrul studiourilor individuale, studiourilor asociate, societăţilor comerciale de proiectare si realizare de lucrari in domeniul artelor vizuale sau altor forme de asociere constituite conform legii.
(2) Indiferent de modalitatea de exercitare a profesiei, artistul vizual poate angaja salariati.
 (3) Persoanele juridice prevazute la alin. (1) care nu au în cadrul personalului un artist vizual cu drept de semnatura şi care desfăşoară activităţi de arte vizuale (inclusiv grafica publicitara, design si arta multimedia)  au obligaţia ca, pentru  activitatile de.………… ……… ……… ……… …. si pentru întocmirea proiectelor de arte vizuale supuse aprobării, autorizării sau lansarii in productie de serie, să folosească pe baze contractuale serviciile unui artist vizual cu drept de semnatura sau sa aiba cel putin un angajat artist viuzla cu drept de semnatura.
Art. 14. –
(1)    Modalitatea si domeniul  de exercitare a profesiei se declară de către artistul vizual şi se înregistrează la Registrul/Ordinul Artistilor Vizuali din Romania.
(2)    Studiourile individuale se pot asocia prin contract.
(3)    Raporturile contractuale se stabilesc între studioul individual şi client sau, în cazul studiourilor asociate, aceste raporturi se stabilesc între unul dintre studiourile individuale implicate şi client.
 
SECŢIUNEA a 3-a
Drepturile şi obligaţiile artistilor vizuali cu drept de semnătură

Art. 15. –
            Artistul vizual cu drept de semnătură are următoarele drepturi:
a) să elaboreze şi să semneze documentele prevazute la art.8 alin (3) 
b) să verifice în timpul execuţiei lucrării conformitatea acesteia cu proiectul, chiar dacă asistenţa tehnică nu i-a fost încredinţată;
c) să beneficieze, pentru serviciile prestate în relaţiile contractuale ce se stabilesc cu clientul, de un onorariu negociat în mod liber cu acesta. Societatea/Ordinul Artistilor Vizuali din Romania stabileşte lista onorariilor de referinţă, care va fi pusa la dispoziţia oricărui client;
d) să introducă în contractul încheiat cu clientul clauze privind protecţia proprietatii intelectuale si alte prevederi legale legate de vamzarea lucrarilor de arte  vizuale (ex. timbrul artelor plastice).
Art. 16. – Artistul vizual cu drept de semnătură are următoarele obligaţii:
a)    să cunoască şi să respecte reglementările legale în vigoare referitoare la exercitarea profesiei de artist vizual.
b)    să respecte Codul deontologic al profesiei de artist vizual si regulamentul Societatii/Ordinulu i Artistilor Vizuali din Romania.
c)    să se preocupe de perfecţionarea calificării profesionale.
d)    să îşi asume, prin exercitarea dreptului de semnătură, responsabilitatea profesională faţă de client şi societate, manifestând  probitate profesională.
e)    să servească interesele clientului în acord cu interesul public şi cu exigenţele profesionale.
f)      Artistul vizual coordonator de proiect are datoria sa facă cunoscută clientului obligaţia de a obţine şi de a respecta avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare, prevăzute de lege.
 
 
SECŢIUNEA a 4-a
 
Suspendarea şi încetarea dreptului de semnătură. Radierea din Registrul/Tabloul National al Artistilor Vizuali

Art. 17. – Dreptul de semnătură se suspendă:
a)    temporar, la cererea persoanei înscrise;
b)   după 6 luni, în caz de neplată fără justificare a cotizaţiilor anuale către Societatea/Ordinul Artistilor Vizuali din Romania, până la achitarea lor integrală;
c)    pe perioada suspendarii dreptului de a profesa,dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva
d)   cu titlu de sancţiune disciplinară, pe toată durata sancţiunii.
 
Art 18. –
(1) Dreptul de semnătură încetează:
a)    prin renunţarea scrisă la exerciţiul dreptului de semnătură.
b)   dacă persoana înscrisă a fost condamnată definitiv pentru o faptă prevăzută de lege, în legătură directă cu exercitarea dreptului de semnătură, sau dacă i s-a aplicat pedeapsa complementară a interdicţiei exercitării profesiei, printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
 
(2).Încetarea dreptului de semnătură atrage pierderea calitatii de mebru al Societatii/Ordinulu i Artistilor Vizuali din Romania si radierea din Registrul/Tabloul National al Artistilor Vizuali.
 
CAPITOLUL III
Societatea/Ordinul Artistilor Vizuali din Romania

SECŢIUNEA 1

Atributiile si organizarea Societatii/Ordinulu i Artistilor Vizuali din Romania

Art. 19
(1)   Societatea/Ordinul Artistilor Vizuali din Romania, denumita în continuare SAVR se înfiinţează în condiţiile legii ca organizaţie profesională, nonprofit, cupersonalitate juridică de drept privat, apolitică, de interes public, cu patrimoniu şi buget proprii, autonomă şi independentă. SAVR are rolul de a reprezenta şi ocroti, la nivel naţional şi internaţional, interesele profesiei de artist vizual in general si ale membrilor SAVR in special.
 
(2)   SAVR are sediul central în municipiul Bucureşti şi este organizata cu filiale în teritoriu. Activitatea  se finanţează din taxe de înscriere, cotizaţii anuale ale membrilor, fonduri rezultate din manifestări culturale, ştiinţifice, economice şi drepturi editoriale specifice, precum şi din donaţii legale, sponsorizări sau alte surse, în condiţiile legii, din cota parte din dreptul de autor sau din dreptul de proprietate intelectuala in conditiile regulamentului si altele.
(3)   Membrii SAVR sunt artisti vizuali stagiari (fara drept de semnatura) si artisti vizuali cu drept de semnatura.
(4) Prezenta lege nu limitează dreptul de liberă aderare a artistilor vizuali la alte forme de asociere profesională.
(5) SAVR  are obligaţia de a publica anual, în Monitorul Oficial al României, Partea I, Registrul/Tabloul National al Artistilor Vizuali., Codul deontologic al profesiei de artist vizual şi lista onorariilor de referinţă ca drept de autor
Art. 20. –
(1) SAVR  are următoarele scopuri:
a)    protejează şi promovează calitatea produsului de arte vizuale
b)   urmăreşte exercitarea competentă şi calificată a profesiei în respectul codului deontologic al acesteia;
c)    propune reglementări legislative şi normative specifice, în vederea promovării lor;
d)   reprezintă interesele membrilor săi în faţa autorităţilor publice şi administrative şi a organismelor  profesionale internaţionale;
e)     acordă artistilor vizuali dreptul de semnătură şi gestionează Registrul/Tabloul Artistilor Vizuali.
(2) Atribuţia SAVR privind acordarea dreptului de semnătură nu poate fi exercitată de nici o altă instituţie sau asociaţie profesională.
Art. 21. – Drepturile şi obligaţiile membrilor SAVR se stabilesc prin Statutul si regulamentele acesteia.
Art. 22 –
(1) Forurile de conducere ale SAVR sunt:

a) Conferinta nationala; 
b) Consiliul de conducere; 
c) Colegiul director; 
d) presedintele SAVR

(2) Persoanele alese in Consiliul de conducere, in Colegiul director sau ca presedinte SAVR au mandat de 4 ani si nu mai mult de doua ori consecutiv.

Art. 23. –

(1)  Conferinta nationala a SAVR este constituita din membri delegati, cu drept de reprezentare, ai filialelor teritoriale. Filiala teritoriala va asigura participarea la Conferinta nationala cel putin a unui reprezentant al fiecarui judet cuprins in filiala.
Art.24. –
Conferinta nationala a SAVR are urmatoarele atributii:  

a) adopta si modifica Regulamentul SAVR, codul deontologic al profesiei si regulamentul- cadru pentru filialele teritoriale; 
b) adopta organizarea aparatului administrativ al SAVR
c) alege si revoca presedintele SAVR
d) alege si revoca membrii Consiliului de conducere al SAVR 
e) alege membrii comisiilor de cenzori si de disciplina la nivel national, precum si membrii altor comisii de specialitate; 
f) aproba regulamentele de functionare ale comisiilor SAVR, stabilind numarul membrilor si competentele lor; 
g) adopta hotarari cu privire la toate problemele aflate pe ordinea de zi stabilita in convocare; 
h) aproba bugetul de venituri si cheltuieli, precum si bilantul SAVR si da Consiliului de conducere descarcare de gestiune a fondurilor SAVR
i) aproba cotizatia anuala si onorariile de referinta. 
(2) Conferinta nationala a SAVR este legal constituita la prima convocare in prezenta a cel putin doua treimi din numarul delegatilor, iar hotararile se adopta cu votul majoritatii membrilor prezenti. Daca la prima convocare conditia de prezenta nu este indeplinita, la a doua convocare Conferinta nationala este legal constituita in prezenta majoritatii membrilor si adopta hotarari cu majoritatea membrilor prezenti.

 
Art. 25. –
(1) Intre reuniunile Conferintei nationale activitatea SAVR va fi coordonata de Consiliul de conducere, doua treimi din numarul membrilor acestuia fiind artisti vizuali cu drept de semnatura. 
(2) Componenta Consiliului de conducere va asigura reprezentativitatea proportionala a membrilor filialelor teritoriale. Fiecare filiala teritoriala stabileste prin hotarare proprie candidatii propusi pentru Consiliul National.
Art. 26. – Presedintele SAVR, ales dintre artistii vizuali cu drept de semnatura, reprezinta SAVR in relatiile sale cu alte persoane fizice si juridice sau cu autoritati din Romania si din strainatate, putand sa incheie, in numele SAVR , conventii si contracte. De asemenea, presedintele conduce lucrarile Conferintei nationale si ordonanteaza cheltuielile bugetare ale SAVR. 
(2) Vicepresedintii SAVR sunt inlocuitori de drept ai presedintelui, in ordinea stabilita de Conferinta nationala.
 
Art. 27 –
(1) Activitatea curenta a SAVR este coordonata de Colegiul director.
(2)  Colegiul director este ales cu votul majoritatii membrilor Consiliului de conducere. 
(3) Cel putin doua treimi din numarul membrilor Colegiului director trebuie sa fie artisti vizuali  cu drept de semnatura.
Art. 28 –
Forurile de conducere, comisiile SAVR si conducerea filialelor teritoriale sunt alese prin votul secret al majoritatii participantilor cu drept de vot. 
Art. 29 –

Organizarea si functionarea SAVR vor fi stabilite prin Regulamentul SAVR , aprobat de Conferinta nationala.

SECŢIUNEA a 2-a

Filialele teritoriale ale  SAVR
 

Art. 30 –
(1)  La nivelul judetelor cu cel putin 50 de artisti vizuali, precum si in municipiul Bucuresti se vor infiinta prin libera asociere filiale teritoriale ale SAVR, reunindu-i pe artistii vizuali domiciliati in raza teritoriala a judetului. 
(2) Daca intr-un judet exista un numar mai mic de 50 de artisti vizuali, se vor putea infiinta filiale teritoriale prin asocierea artistilor vizuali cu domiciliile in judete limitrofe, pana cand numarul acestora va ajunge la minimum 50 de membri. 
(3) In cadrul unui judet, intr-o zona formata din doua sau mai multe judete limitrofe, precum si in municipiul Bucuresti se pot infiinta mai multe filiale pe criteriul specializarii – pictura, sculptura, arte decorative, grafica, grafica publicitara, design, arta multimedia, arta religioasa.  
(4) Filialele teritoriale dobandesc personalitate juridica de drept privat de la data adunarii generale constitutive a membrilor, ocazie cu care se vor stabili: 
a) orasul de resedinta a filialei teritoriale si sediul acesteia; 
b) forurile de conducere ale filialei.

Art. 31 –
La infiintarea lor filialele teritoriale isi vor elabora propriile regulamente in baza regulamentului- cadru la nivel national, aprobat de Conferinta nationala a SAVR.

 
SECŢIUNEA a 3-a
REGISTRUL NATIONAL AL ARTISTILOR VIZUALI DIN ROMANIA

Art. 32 –
  1.  
    1. Pentru centralizarea evidenţei artistilor vizuali din întreaga ţară se înfiinţează de catre SAVR Registrul National al Artistilor Vizuali din Romania.
    2.  Documentul se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    3. Registrul National al Artistilor Vizuali din Romania. va cuprinde artisti vizuali cu drept de semnătură şi va fi organizat pe specializări.
    4. Înregistrarea în Registrul National al Artistilor Vizuali din Romania permite exercitarea profesiei în întreaga ţară.
Art. 33 –
(1)   SAVR inclusiv filialele sale teritoriale, au obligaţia să furnizeze terţilor orice informaţie legată de datele înregistrate în Registrul National al Artistilor Vizuali  din Romania sau în Registrele Filialelor.
(2)   Registrele Artistilor Vizuali vor evidenţia şi modalitatea în care persoanele înscrise îşi exercită profesia.
(3)   SAVR sau filialele acestuia vor elibera, la cererea celui înscris, un certificat, care va cuprinde toate datele care îl privesc, înregistrate în Registrul National al Artistilor Vizuali din Romania.
 
SECTIUNEA a 4- a
 
Răspunderea disciplinară

Art. 34. –
(1)   Membrii SAVR si artistii vizuali inscrisi in Registrul National al Artistilor Vizuali din Romania.răspund disciplinar pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi, a codului deontologic al profesiei, a hotărârilor adoptate de forurile de conducere abilitate ale SAVR, precum şi pentru orice abateri săvârşite în legătură cu profesia sau în afara acesteia care aduc prejudicii prestigiului profesiei sau SAVR.
(2)   Sancţiunile disciplinare sunt:
a)    avertismentul;
b)   votul de blam;
c)    suspendarea pe o perioadă de 6-12 luni a dreptului de semnătură;
d)   suspendarea pe o perioadă de 6-12 luni a calităţii de membru al SAVR .
(3)   Sancţiunile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) se aplică de către Consiliul de Administrare Teritorial, la propunerea Comisiei Teritoriale de Disciplină.
(4)   Sancţiunile prevăzute la alin. (2) lit. c) şi d) se aplică de SAVR la propunerile Comisiilor Teritoriale de Disciplină, în baza hotărârii Comisiei de disciplină la nivel naţional.
(5)   Împotriva hotărârii comisiei teritoriale de disciplină, prin care s-a aplicat una dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b), se poate formula contestaţie la Comisia Nationala de Disciplină în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii.
(6)   Împotriva hotărârii Comisiei naţionale de disciplină, prin care s-a aplicat o sancţiune disciplinară prevăzută la alin. (2), se poate formula contestaţie la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii.
(7)   În condiţiile neînceperii procedurii de judecare a abaterilor, aplicarea sancţiunilor se prescrie în termen de 6 luni respectiv 1 an de la săvârşirea lor.
Art. 35
(1)  Comisiile de disciplină ale SAVR sunt organe cu activitate jurisdicţională şi se organizează la nivel naţional şi teritorial pentru fiecare filială.

(2)  Comisia nationala de disciplina este alcatuita din 5 artisti vizuali cu minimum 10 ani vechime, din care in mod obligatoriu 3 cu drept de semnatura. 
(3) Comisia de disciplina alege un presedinte din randul membrilor sai. 
(4) Hotararile comisiilor de disciplina se valideaza cu majoritate simpla de voturi. 
(5) Procedura judecarii abaterilor este prevazuta in Regulamentul SAVR  si se completeaza cu prevederile Codului de procedura civila.

Art. 36. – După un an de la aplicarea deciziei de retragere a dreptului de semnătură sau a calităţii de membru al SAVR, cel în cauză poate cere reexaminarea deciziei. În caz de respingere, o nouă cerere nu poate fi făcută decât după un an.
Art. 37. – În cazul în care instanţele judecătoreşti pronunţă hotărâri definitive de condamnare a unui artist vizual cu drept de semnătură pentru fapte penale legate de exercitarea profesiei sau aplică sancţiunea complementară a interdicţiei de exercitare a acestei profesii, o copie dupa hotărâre va fi comunicată filialei SAVR, organizată la nivel teritorial, pentru a opera radierea din registrul artistilor vizuali în raza căruia îşi are domiciliul.
 
CAPITOLUL IV
Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 38 În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi toţi artistii vizuali cu diplomă de licenţă sau asimilată, eliberată de instituţiile de învăţământ superior de arte vizuale, vor obţine, în conformitate cu Statutul SAVR, înscrierea în SAVR şi în egistrul artistilor vizuali din raza filialei unde îşi au domiciliul şi vor putea exercita dreptul de semnatura, indiferent de vechimea în profesie.

Art. 39. – În vederea protejării dreptului de proprietate intelectuala membrii SAVR pot solicita înregistrarea .desenelor, studiilor, planurilor şi proiectelor elaborate într-o evidenţă specială la SAVR , primind astfel dată certă.
Art. 40 – După 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru toţi cei care vor exercita profesia de artist vizual fără să îndeplinească prevederile acesteia vor fi propuse sanctiuni disciplinare, administrative sau plangere penala, dupa caz.
Art. 41. –
(1)În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, un comitet de iniţiativă format din reprezentanţi ai asociaţiei profesionale din domeniu (Uniunea Artistilor Plastici din Romania) asigură convocarea Adunarii Generale de constituire a SAVR in conditiile prezentei legi.
 
(2)În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Adunarea Generala va adopta Statutul SAVR şi Codul deontologic al profesiei de artist vizual şi va stabili onorariile de referinta potrivit art. 19.
 
Art.42. –Pentru constituirea filialelor teritoriale ale SAVR, Uniunea Artistilor Plastici din Romania, infiintata prin Decretul nr. 266/1950 privind unele masuri referitoare la activitatea Uniunii Artistilor Plastici din Romania si a asociatiilor teritoriale ale artistilor vizuali, va pune la dispozitia acesteia banca sa de date, cuprinsa in Registrul National al Artistilor Vizuali, evidenta membrilor si intreaga arhiva.
 
Art. 43.  În cazul licitaţiilor şi al concursurilor de soluţii în domeniul artelor vizuale, cel puţin o treime din numărul membrilor comisiei de evaluare sau ai juriului trebuie să fie artisti vizuali cu drept de semnătură, dintre care un reprezentant al SAVR, şi un reprezentant al unei instituţii de învăţământ superior de arte vizuale acreditate de statul român.
Art. 44- Cheltuielile efectuate pentru investitii, dotari si alte utilitati necesare in vederea exercitarii profesiei de artist vizual, potrivit prevederilor prezentei legi, se scad din veniturile impozabile pe o durata de 3 ani de la data constituirii formelor de exercitare a profesiei de artist vizual, potrivit prevederilor prezentei legi. 
 
Art. 45. – (1) Prezenta lege va intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Orice alte dispoziţii contrare prezentei legi se abrogă.