zoltan-bela-self-reflecting-30VERNISAJ JOI 22 OCTOMBRIE, ORA 19

POINT CONTEMPORARY Str. Icoanei nr.15

www.pointcontemporary.com

Despre o fată

Self Reflecting 30 este caracterizarea în picturi clare şi limpezi, ca nişte simple propoziţii tăioase, a vieţii unei fete, pe nume Anto. O viaţă de est-europeană trăită jumătate în comunism, cealaltă în post-comunism, tranziţie şi democraţie.

O cronologie a imaginilor esenţial de banale, ce leagă între ele sclipiri sincere de intimitate, dar şi amintirile comune unei generaţii ajunse acum la vârsta de treizeci de ani. Imaginile pot arăta primele concluzii, unele destul de categorice, altele aproape duioase, ale cadranului ceasului privit tot mai des pentru timpul rămas. Pentru ca amintirile comune ale generaţiei sale să poată fi individual recuperate ori descoperite, Zoltán Béla realizează câteva capsule autentice încărcate cu magia timpului. În ele sunt conservate: racheta-ascuţitoare, acuarelele “Pitic”, jocul de cărţi “Păcălici” ori “Animale din continente”, cureaua uniformei de pionier, etc. Acestea funcţionează ca un trăgaci pentru saltul în universul imaginilor pictate.

Picturile din Self Reflecting 30 invită la realitatea intuită prin identificare afectivă cu personajul feminin Anto. Din picturi poţi vedea ce-i place lui Anto şi ce nu. Îi place spre exemplu să citească indiferent unde, fie în metrou ca în lucrarea “News”, fie acasă ca în “The Reader”. Îi mai place să primească cadouri ca în “The first watch”, “The gift II”, “Christmas Joy”, dar să le şi întoarcă ca în “Supermom”. Fina calitate, comun numită de portretist, este amplificată înspre întreaga atmosferă a picturilor lui Zoltán Béla. Întâlnirea razelor de soare trecute prin fereastră cu portrete modelate într-o lumină aurie, au efecte magnetizante în imagini precum “Supermom” sau “The feeling”.

Deşi are educaţia academică şi stilistică formată la şcoala de pictură de la Cluj, Zoltán Béla nu este nici crud realist, dar nici enigmatic romantic. Universul său nu este atins de probleme sociale ori încărcat de anxietate, crispare, ori alienare.  Aşa încât  pictura sa reuşeşte să dea o faţă umană, domestică unor subiecte convertite politic ori propagandistic, precum ziua în care pioniera Anto a fost pusă la panoul de onoare “Pride”, ori cea în care Moş Gerilă venea la serviciul mamei cu cadouri “Christmas Joy”.

În continuarea cronologică a acestui fir epic al transformării fetei în femeie este introdus cel de-al doilea personaj al picturilor Self Reflecting 30. Acesta este Luca, băieţelul super-rapid, iar Anto este simbolizată de jucăria din mâna sa, “Femeia elastic”. Toată acestă poveste pictată i se datorează lui Zoltán Béla.

 *Anto e soţia lui Zoltán Béla, iar Luca este fiul lor.

– Cosmin Năsui

 

About a girl

Self Reflecting 30 is the characterization in sharp and clear pictures, as simple sentences cutting like, of a girl’s life named Anto. A life half lived in Eastern European communism, the other in post-communism, transition and democracy.

A chronology of essentially ordinary key images, connecting between them intimacy shimmers, but also shared memories of a generation now at the age of thirty. Images can show the preliminary findings, some quite certain, others almost tender, of the timepiece dial checked more often for the remaining time. For the common memories of his generation to be individually recovered or found, Zoltán Béla made some genuine capsules loaded with the time’s magic. Inside are preserved: rocket-sharpeners, water-colors “Pitic”, card game “Păcălici” or “Animals on continents”, pioneer’s uniform belt, etc. These all act as a trigger for the leap into the world of painted images.

The paintings from Self Reflecting 30 invite to the reality inferred by emotional identification with feminine character Anto. From the pictures you can see what Anto likes and dislikes. She likes to read no matter where, for instance in the subway as in “News” or at home as in “The Reader“. She also likes receiving gifts as in “The first watch”, “The Gift II”, “Christmas Joy“, but also to return them as in “Supermom”. The fine quality, common called as portrait, is amplified into the whole atmosphere of Zoltán Béla’s paintings. Sun beams filtered through the window joining with portraits modeled in a golden light, generate magnetic effects in pictures as “Supermom” or “The Feeling”.

Despite his stylistic and academic education formed at the painting school from Cluj, Zoltán Béla is neither cruel realistic nor mysterious romantic. His universe is not reached by social problems or uploaded by anxiety, tension, or alienation. His painting succeeds in giving a domestic human face to political converted or propaganda subjects, as the day when pioneer Anto was presented on the honorary panel “Pride” or the one where Santa Claus came at mother’s job with presents “Christmas Joy”.

Following the chronology of this epic transformation from a girl to a woman the second character is introduced in the paintings fromSelf Reflecting 30. This is Luca, the super-fast boy, and Anto is symbolized by the toy in his hand, “Flexible Woman”. This whole painted story is created by Zoltán Béla.

* Anto is Zoltán Béla’s wife and Luca is their son.

– Cosmin Năsui